Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Garibaldijeva ulica 1

6000 Koper

Odgovorna uradna oseba: Dr. Rado Pišot, znastveni svetnik, direktor ZRS Koper
Datum prve objave kataloga: datum sprejema kataloga
Datum zadnje spremembe: Maj 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://arhiv.zrs-kp.si/

OSNOVNI PODATKI O ORGANIZACIJI

Ime: Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Skrajšano ime: ZRS Koper
Pravno org. oblika: Javni zavod
Sedež: Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper
Matična številka: 7187416000
Ident. št. za DDV: SI38108674
Telefon: +386 (0)5 66 37 700
Fax: +386 (0)5 66 37 710
E-naslov: info@zrs-kp.si
Spletna stran:  https://arhiv.zrs-kp.si/
Številke TRR: SI56 0110 0600 0053 955, odprt pri UJP

SI56 0475 0000 3367 309, odprt pri NOVA KBM d.d.

* Vodja kakovosti ima ne glede na organizacijsko strukturo ZRS Koper in neodvisno od neposredne vodje, ves čas omogočen neposredni dostop do vodstva ZRS Koper

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Mateja Krmelj, univ. dipl. prav., pomočnica direktorja za pravno in poslovno upravno področje
tel.: +386 5 663 77 73
e-naslov: mateja.krmelj@zrs-kp.si

Petra Štefančič, vodja kabineta direktorja
tel.: +386 5 663 77 02
e-naslov: petra.stefancic@zrs-kp.si

4. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

V Katalogu je predstavljen izbor povezav le na najpomembnejše predpise z delovnega področja organa. Najdete jo na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije: http://www.pisrs.si.

Državni predpisi:

 • Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148 in 47/13 – UZ90,97,99),
 • Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11),
 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A),
 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17),
 • Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Uradni list RS, št. 74/16),
 • Uredba o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17),
 • Uredba Komisije (EU) št. 611/2014 v zvezi s programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk,
 • Uredba komisije (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah z dopolnitvami,
 • Uredba Komisije (EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok,
 • Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil,
 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 , 32/15 in 27/2017),
 • Zakon o meroslovju – ZMer-1 (Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000) in
  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o meroslovju – ZMer-1A (Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004),
 • Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih.

Pri svojem delovanju organ uporablja tudi vso ostalo splošno zakonodajo, ki ureja delovanje javnih zavodov ter drugih pravnih oseb (statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje zakonodaje).

Predpisi, ki zadevajo poslovanje ZRS so objavljeni na spletni strani: Pravni akti.

Predpise EU najdete na povezavi: http://eur-lex.europa.eu