Inštituti

Temeljno poslanstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper je postati referenčno jedro znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti na področjih in znanstvenih disciplinah, ki jih proučuje in razvija njegovih osem inštitutov.
photo

Inštitut za družboslovne študije

Raziskovalke in raziskovalci na Inštitutu za družboslovne študije konstruktivno združujemo medsebojno različnost, se kritično odzivamo na aktualna družbena dogajanja, smo brezkompromisno zavezani znanstveni etiki in težimo k mednarodni odprtosti ter akademskemu povezovanju.

Preberi več
photo

Inštitut za filozofske in religijske študije

Inštitut za filozofske in religijske študije predstavlja osrednje mesto na Primorskem za proučevanje klasičnih in sodobnih filozofskih tematik. Med raziskovalci inštituta so strokovnjaki za novoveško in novejšo filozofijo, družbeno in okoljsko etiko, primerjalne religijske študije s teologijo in feministične študije. Posebej je v okviru inštituta razvito polje medkulturne filozofije, kjer se združujejo raziskovalci s področij islamske, indijske in kitajske filozofije.
Preberi več
photo

Inštitut za jezikoslovne študije

Raziskovati jezik in besedno umetnost v čezmejnem, robnem prostoru slovenske kulture pomeni poseben izziv za vsakega raziskovalca in Inštitut kot temeljno raziskovalno enoto na področju jezikoslovja ter literarne teorije in zgodovine. Delovanje na področju kultur in jezikov v stiku pomeni nenehno primerjanje, preverjanje in razvijanje tako obstoječih teoretskih konceptov kot tudi novih kulturnih in jezikovnih praks ter obogatitev slovenske kulturne identitete s sredozemsko večkulturno sestavino.
Preberi več
photo

Inštitut za kineziološke raziskave

Inštitut za kineziološke raziskave IKARUS je bil ustanovljen z vizijo o razvoju »drugačne« kineziološke znanosti na slovenskem. »Kineziologija za kakovost življenja« je še danes vizija naše ekipe raziskovalcev, ki delujejo na področju kineziologije in ergonomije. Številni projekti in odmevni znanstveni rezultati nam pritrjujejo, nas motivirajo in nam kažejo boljši jutri.
Preberi več
photo

Inštitut za oljkarstvo

Pred devetnajstimi stoletji je grški zgodovinar Pavzanij verjetno prvič omenil istrsko oljčno olje. Kasneje je oljke tega prostora opisal Carlo Hugues v delu Elaiografia Istriana, z njimi pa sta se resneje začela ukvarjati začetnika novodobnega oljkarstva – prof. dr. France Adamič in dr. Stanko Kovačič. Izoblikovanje znamke oljčnega olja je bil prvi raziskovalni projekt Znanstveno-raziskovalnega središča.
Preberi več
photo

Inštitut za zgodovinske študije

Inštitut za zgodovinske študije se je v letih svojega delovanja uveljavil kot slovenska in evropska referenčna točka za raziskovanje zgodovine obmejnega prostora zahodne Slovenije ter tudi kot ključni akter uveljavljanja pogledov na slovensko zgodovino iz njenih različnih geografskih predelov. Skozi obravnavanje primorskega prostora kot »prostora stika« kultur, mentalitet, narodov je bistveno doprinesel k zavedanju in poznavanju zgodovinske podobe slovenskega Mediterana.
Preberi več
photo

Pravni inštitut

Pravni inštitut je bil ustanovljen z namenom obogatitve znanstvenih področij, ki jih pokriva ZRS Koper s svojimi številnimi inštituti. Prihodnji razvoj inštituta bo začrtal interdisciplinarni pristop k fenomenu prava, ki ga omogoča povezovanje z ostalimi inštituti v okviru ZRS Koper, zlasti z raziskovalnim delom Inštituta za filozofijo, Inštituta za družboslovne študije, Inštituta za zgodovinske študije, Inštituta za jezikoslovne študije pa tudi drugih.
Preberi več
photo

Mediteranski inštitut za okoljske študije

Mediteranski inštitut za okoljske študije želi z interdisciplinarnim in celostnim pristopom prispevati k razumnemu, trajnostnemu in vključujočemu razvoju družbe in gospodarstva, ki naj bi bil harmonično usklajen s prioritetnimi cilji varovanja okolja. Raziskovalni cilji so usklajeni z družbenimi vrednotami, etiko, interesi deležnikov, lokalnimi in globalnimi prednostnimi nalogami za ohranjanje ekosistemskih storitev in biotske raznovrstnosti. Preko programa znanstvenega in raziskovalnega dela MIOS spodbuja prehod v nizkoogljično družbo, prilagajanje podnebnim spremembam in človeški razvoj v mejah planetarne vzdržnosti.
Preberi več
photo

Inštitut za vedenjsko ekonomijo

Inštitut za vedenjsko ekonomijo (IVE) želi proučevati ključne dejavnike, ki vplivajo na sposobnost pozitivnega prilagajanja posameznika, skupine in organizacije, spremenljivim življenjskim razmeram in v sodelovanju širokega interdisciplinarnega tima ponuditi rešitve za bolj učinkovito in bolj uspešno razreševanje sedanjih in prihodnjih izzivov. Cilj je bolje razumeti, kako odločanje (izbira) v vseh njegovih razsežnostih vpliva na človeško vedenje in posredno njegove rezultate v okolju, ki ga karakterizira volatilnost, negotovost, kompleksnost in dvoumnost.
Preberi več

Enote

V okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Koper deluje enajst infrastrukturnih enot, ki skupaj z inštituti sledijo cilju vzpostaviti spodbudno okolje za raziskovalce in omogočati kakovostno raziskovanje sodobnih vprašanj družbe ter prispevati k njeni blaginji.
photo

Center mediteranskih kultur

Cilji Centra so spodbujanje znanstvenega sodelovanja in sodelovanja med različnimi interesnimi skupinami ter oblikovanje mreže laboratorijev, raziskovalnih nasadov, poskusnih polj, parkov ter povezovanje sredozemske biodiverzitete in sredozemske prehrane s sredozemskim slogom življenja za potrebe lokalne, čezmejne in mednarodne skupnosti, ter s prenosom znanj prispevati k trajnostnem razvoju lokalnega in regionalnega območja.
Preberi več
photo

Center za beneško zgodovino in kulturno dediščino

Področje delovanja Centra je proučevanje, prezentiranje ter s pomočjo sodobne informacijske tehnologije dokumentiranje in s tem ohranjanje snovne in nesnovne kulturne dediščine. V aktivnosti Centra so vključeni raziskovalci, ki prihajajo iz različnih akademskih in raziskovalnih okolij in obravnavajo širok nabor področij, od zgodovine institucij, družbe in ekonomije do kulture, jezika, umetnosti in arhitekture beneškega obdobja.
Preberi več
photo

Center za raziskovanje javnega mnenja

V Centru izvajamo javnomnenjske, tržne in ciljne raziskave z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metodologij. Smo skupina raziskovalcev, ki nas odlikujejo strokovnost, zanesljivost, fleksibilnost in dolgoletne izkušnje. Pri načrtovanju in izvedbi raziskav vselej tesno sodelujemo z naročniki, s katerimi skupaj oblikujemo raziskave, skladne z njihovimi potrebami in cilji, obenem pa zagotavljamo kakovostno izvedbo ob spoštovanju etičnih in strokovnih kriterijev.
Preberi več
photo

Center za azijske študije

Center za azijske študije pri ZRS Koper je bil ustanovljen z namenom, da bi postal središče za sodelovanje z akademskimi inštitucijami in programi v državah Azije. Ponuja regionalno platformo za raziskovanje, mreženje in izobraževanje. Raziskovalcem pomaga pri delu z ustanovami v Aziji, hkrati pa sodeluje tudi z raziskovalci, ki se pri svojem delu srečujejo s tematikami, povezanimi z Azijo, ter jim pomaga pri vzpostavljanju primernih povezav in okolij za svoje raziskovalno delo. Poleg tega Center sodeluje pri promociji raziskovalnih rezultatov, organizaciji dogodkov in pripravi izobraževalnih in promocijskih publikacij.
Preberi več
photo

Center za upravljanje projektov

Za uspešno doseganje raziskovalnih in razvojnih ciljev projekta so poleg samega raziskovanja ključni tudi učinkovito načrtovanje in upravljanje projekta, tvorno sodelovanje s partnerskimi organizacijami, ravnanje s finančnimi viri in izvajanje drugih administrativnih nalog. Center zagotavlja specializirano strokovno podporo mednarodnim razvojnim in raziskovalnim projektom in s tem prispeva k uresničevanju razvojnih ciljev ZRS Koper.
Preberi več
photo

Laboratorij IKARUS

Laboratorij nudi infrastrukturno podporo predvsem raziskovalnemu delu Inštituta za kineziološke raziskave. Z bogato in sodobno merilno opremo daje izhodišče za nadaljnji razvoj v smeri edinstvenega diagnostičnega centra na Primorskem, namenjenega različnim ciljnim skupinam, od otrok do starostnikov, športnikom in rekreativcem kot tudi splošni, žal, vse manj aktivni populaciji.
Preberi več
photo

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

Laboratorij IZO je visoko specializirana infrastrukturna enota in v Sloveniji je edini uradno imenovan laboratorij za ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja, ki lahko opravlja analize za potrebe uradnega nadzora na tem področju. Z vrhunsko analitsko opremo in vrhunskim kadrom dosega odlične rezultate, saj se že dvanajsto leto uvršča med pooblaščene laboratorije mednarodnega sveta za oljkarstvo (International Olive Council). Je nosilec akreditacijske listine po SIST EN ISO 17025.
Preberi več
photo

Mediteranski center zdravja

Mediteranski center zdravja omogoča učinkovitejše delovanje, poslovanje, prepoznavnost in nadaljnji razvoj vsebin inštituta IKARUS in skrbi za prenos izsledkov raziskav, novih idej, pripomočkov in (intervencijskih) programov v prakso, učinkovitejše trženje in večjo izkoriščenost merilne in diagnostične opreme kot tudi možnosti za njeno nadgradnjo, vzdrževanje in posodabljanje.
Preberi več
photo

Knjižnica ZRS

Knjižnica ZRS sodi med specialne knjižnice iz področja znanosti. Od leta 1996 je polnopravna članica vzajemnega bibliotekarskega sistema COBISS, njeno osnovno poslanstvo pa je zbiranje, urejanje in hramba knjižničnega gradiva ter predvsem podpora znanstveno-raziskovalnemu delu matične ustanove v smislu informacijsko dokumentacijskega centra.
Preberi več
photo

Založba Annales ZRS Koper

Založniška dejavnost Založbe Annales je osnovana na tradicionalnem pristopu razvoja intelektualne lastnine in posledično širjenju znanstvene in didaktične produkcije. S svojim uspešnim delovanjem in prisluženo založniško oznako, pod katero izdajamo znanstvene in strokovne monografije, znanstvene revije, zbornike iz konferenc, različna informativna gradiva, prispevamo k ugledu matične ustanove širom slovenske in širše akademske sfere.
Preberi več