Vedno pred novimi izzivi!

ZRS Koper, kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, izvaja raziskovalne programe, temeljno in aplikativno raziskovanje ter druge naloge javne službe, strokovne in druge naloge s področja sredozemskega kmetijstva s poudarkom na oljkarstvu ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije. Njegova strateška usmerjenost je predvsem raziskovalna dejavnost ter prenos znanja na področja študij Sredozemlja in posebnosti, ki jih slednje obsega ter povezovanje s centri znanja znotraj in izven Evrope na raziskovalnem in študijskem področju. Usmerjeni smo v ustvarjanje vrhunske znanosti in sledenju kriterijem znanstvene odličnosti z izvajanjem raziskav v javnem interesu na naših izvirnih, »nišnih področjih«.

Postati Mediteranski referenčni center znanstveno-raziskovalne odličnosti je izziv, ki usmerja strategijo in ciljne dejavnosti sodelavcev Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Ta izziv želimo udejanjiti z ustreznim oblikovanjem notranjih komunikacijskih mrež in razmerij ob zavesti posameznika in skupin o odgovornosti do sprejetih nalog ter uresničiti ob vzpostavitvi stabilnega sistema upravljanja in organov odločanja.

ZRS Koper žanje uspehe na vseh področjih delovanja: od humanistike do družboslovja in naravoslovja. Zastavljene cilje dosegamo z vključevanjem  uglednih domačih in tujih raziskovalcev v svoje vrste in s spoštovanjem kriterijev in meril, ki vse zaposlene spodbujajo k uresničevanju  zastavljene vizije. Raziskovalno delo kot temelj razvoja akademske odličnosti učiteljev in raziskovalcev od nas zahteva tudi povezovanje z visokošolskimi zavodi, kjer se neposredno uresničuje prenos znanja v študijski proces. Tako je povezovanje in sodelovanje z visokošolskimi inštitucijami še naprej ena do pomembnih usmeritev nadaljnjega razvoja ZRS Koper. Z aplikativnim raziskovanjem pa smo tesno vpeti v potrebe neposrednih uporabnikov lokalnega in širšega nacionalnega okolja ter v sodobne mednarodne tokove in smernice znanstveno-raziskovalne odličnosti. Jedro znanstveno-raziskovalnega potenciala Slovenskega primorja želimo dosegati s posebnim kriterijem prepoznavnosti: sodelavce in dejavnosti ZRS Koper združuje znanstveno odlično, družbeno koristno in uporabniku ter javnosti prijazno okolje z visokimi etičnimi in moralnimi standardi!

Povezava do življenjepisa.

Program dela in razvoja ZRS Koper 2022 – 2027 prof. dr. Rada Pišota – »Sredozemski center naprednih znanosti«

Prof. dr. Rado Pišot, znanstveni svetnik
direktor ZRS Koper

Kdo smo in s čim se ukvarjamo?

Delovanje ZRS Koper je izrazito interdisciplinarno (preplet humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved), poseben poudarek pa je na preučevanju tematik Sredozemlja in zgornjejadranskega območja.

Dogodki