PREDSTAVITEV

Kdo smo

Mediteranski inštitut za okoljske študije (MIOS) je bil ustanovljen leta 2018. Interdisciplinarna raziskovalna skupina združuje biološke znanosti in vede o življenju z vedami na področju humanistike, saj se aktivno povezuje z ostalimi inštituti ZRS Koper.

Kompetence in dosežki

Preko ciljnih raziskav MIOS spodbuja odličnost in odgovornost. Raziskovalci Inštituta se ukvarjajo predvsem z okoljskimi in ostalimi interdisciplinarnimi nacionalnimi in mednarodnimi raziskovalnimi projekti na področju trajnostnega razvoja, pripravljajo znanstvena in strokovna poročila ter organizirajo in sodelujejo na znanstvenih in strokovnih srečanjih. Raziskovalna področja inštituta so usmerjena predvsem v mediteranski prostor.

Poslanstvo in vizija

Vizija MIOSa je postati referenčno središče za odgovorne raziskave in inovacije, ki naslavljajo okoljske in ostale razsežnosti trajnostnega razvoja sredozemskega prostora na integralen način. Verjamemo, da se morajo človeške skupnosti zavedati nujnosti blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, ohranjanja biotske raznovrstnosti ter obnavljanja in ohranjanja ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo naravni ekosistemi. Naše poslanstvo je, da to spodbujamo ter z raziskavami krepimo trajnostne vidike sobivanja. Za krepitev zavedanja, da je človek del ekosistemov, in za spodbujanje drugačnega, bolj trajnostnega odnosa do okolja, je potrebno vključiti družbeno in predvsem okoljsko odgovornost v izobraževanje, raziskave ter inovacije.

Za sledenje tej viziji umeščamo raziskovalni prispevek MIOSa na sledeča področja:

 • trajnostno upravljanje naravnih virov, ohranjanje in obnavljanje ekosistemov,
 • integrativno vrednotenje ekosistemskih storitev , oblikovanje shem plačil za ekosistemske storitve
 • raziskovanje različnih razsežnosti biotske raznovrstnosti;
 • blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam
 • krožno gospodarstvo in prehod v nizkoogljično družbo;
 • mediteranski trajnostni življenjski slog in modra rast;
 • proizvodnja zadostne in kakovostne hrane s tehnologijami, ki so okolju prijazne;
 • trajnostno upravljanje podeželja in mest obalnih območij Sredozemlja, s ciljem povečanja njihove konkurenčnosti, funkcionalnosti, odpornosti in prilagodljivosti.

Predstojnica: dr. Jerneja Penca, višja znanstvena sodelavka

E-naslov: mios@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00

SODELAVCI

Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Penca Jerneja

višja znanstvena sodelavka
predstojnica inštituta
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Vižintin Liliana

strokovno-raziskovalna sodelavka
namestnica predstojnika
Phone: +386 5 663 77 92
Mediteranski inštitut za okoljske študije

Kralj Erik

asistent
mladi raziskovalec
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Kryštufek Boris

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Meulenberg Cécil

asistent z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Škof Suzana

asistentka z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 00

RAZISKOVALNI PROGRAMI

RAZISKOVALNI PROJEKTI V TEKU

Prenos norm v EU in Sloveniji – ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi (J5-2562)

Evidenčna številka ARRS: J5-2562

Obdobje: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2024

Vodja: Dr. Jerneja Penca, višja znanstvena sodelavka

Nosilec projekta: Mediteranski inštitut za okoljske študije

Okoljska vprašanja se uvrščajo na vrh agende v EU, kar je podprto s pričakovanju javnosti in znanstvenimi priporočili. Pričakovati je, da bo okoljska zakonodaja EU v porastu in hkrati predmet obsežne prenove. Ta val regulacije potrebuje pozornost, z namenom, da ustrezno opiše procese, ponudi prepričljivo razlago glede njegovih vzrokov, ter tako okrepi zmogljivosti za predvidevanje regulativnega okvira v prihodnosti, ter nazadnje, ponudi poglobljeno in kritično oceno predlaganih ukrepov, s tem pa tudi prispeva k njihovem izboljšanju.

Projekt izhaja iz predpostavke, da se je za izvedbo opisne in normativne analize okoljske regulacije potrebno vrniti k vsebini pojma ‘trajnostni razvoj’ ter ‘trajnost’. Od 90ih let prejšnjega stoletja je okoljsko zakonodajo in politiko na vseh ravneh politike pričel usmerjati trajnostni razvoj. Široko soglasje o vodilni vlogi trajnostnega razvoja je bilo ponovno potrjeno leta 2015 s sprejetjem Ciljev trajnostnega razvoja (SDG). Kljub svoji vsebinski dvoumnosti in nejasni pravni naravi, ki jo je težko klasificirati, je relevatnost trajnostnega razvoja široko sprejeta. Za potrebe tega projekta trajnostni razvoj razumemo kot temeljno družbeno normo ter pravno načelo, ki ima veljavo in uporabno vrednost tako v mednarodnem, EU in nacionalnem okoljskem pravu, ter pri širjenju trans-nacionalnih predpisov onkaj države.

Kljub svojemu pravnem položaju v okviru sedanje ureditve EU, trajnostni razvoj ne uspe v zadostni meri pojasnjevati in napovedovati. Diskurzi o ‘zelenem gospodarstvu’, ‘bio-ekonomiji’, ‘zelenem dogovoru’ in ‘krožnem gospodarstvu’ vznikajo v okviru trajnosti, vendar imajo nejasno relevantnost in posledice. Trenuten prikaz okoljskega prava EU (in držav članic) lahko pomembno dopolnimo s študijo paradigem in njihovih pravnih učinkov. Treba je razmisliti, ali je trajnostni razvoj doživel razvoj in napredek ter razmisliti, ali je postopno izvajanje trajnostnega razvoja prineslo ne le reformo politik, temveč tudi novo obliko upravljanja.

Namen projekta je konceptualizirati nedavno okoljsko ureditev iz časovnega in prostorskega vidika, zlasti v odnosu do pojma trajnosti in pravnim načelom trajnostnega razvoja. Cilj je prispevati k razumevanju nedavnih regulatornih ukrepov EU in trans-nacionalnih institucij, povezanih z okoljem, vključno z njihovimi vzroki, predpostavkami in obsegom ambicij glede trajnosti, pa tudi stališči, ki so izključena.

Spletna stran projekta

ZAKLJUČENI RAZISKOVALNI PROJEKTI

Preživeti dobo Antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti (J7-1824)

Evidenčna številka ARRS: J7-1824

Obdobje: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022

VodjaDr. Lenart Škof, znanstveni svetnik

Nosilec projekta: Inštitut za filozofske študije, Mediteranski inštitut za okoljske študije

Spletna stran projekta

MEDNARODNI PROJEKTI V TEKU

ECO2SMART – Spodbujanje aktivne ozaveščenosti državljanov za krepitev odpornosti, na ekosistemih temelječega prilagajanja in preprečevanja tveganja nesreč

ECO2SMART

Interreg VI-A Italija-Slovenija 2014-2020, Kapitalizacijski razpis (Razpis št. 01/2022)

Št. pogodbe: ITA-SI0100053

Trajanje projekta: 01.09.2023 – 31.08.2025

Nosilka projekta na ZRS Koperdr. Liliana Vižintin

Sodelujoči inštitut ZRS KoperMediteranski inštitut za okoljske študije

Partnerske organizacije:

 • Mestna občina Koper (vodilni partner)
 • ZRS Koper;
 • Municipality of Monfalcone;
 • University of Padova;
 • Shoreline Soc Coop;
 • Consorzion di Bonifica Veneto Orientale

Projekt ECO2SMART je eden od kapitalizacijskih projektov v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

Projekt ECO2SMART spodbuja aktivno ozaveščenost državljanov glede zmanjševanja vpliva podnebnih sprememb in tveganj naravnih nesreč z uporabo ekosistemskih rešitev. Na osnovi tega ima cilj krepiti odpornost obalnih območij, vključenih v projekt.

Projekt ECO2SMART temelji na znanju, ki so ga projektni partnerji razvili v sklopu projekta ECO-SMART (Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020) in bo kapitaliziran znotraj nadgrajenega projekta ECO2SMART.

S projektnimi aktivnostmi ECO2SMART krepi prilagajanje na podnebne spremembe in preprečuje tveganje nesreč, in sicer s pomočjo:

 • krepitve zmogljivosti deležnikov (študijski obiski, e-katalog dobrih praks);
 • obnove zelene infrastrukture, drugih posegov in prilagoditvenih načrtov, ki lahko omilijo posledice ekstremnim vremenskih dogodkov in hkrati obogatijo skupnost z ekosistemskimi storitvami;
 • izobraževanj (izobraževalni dogodki, nova izobraževalna orodja);
 • aktivnega ozaveščanja (delavnice, komunikacijska kampanja preko družbenih omrežij);
 • informiranja (članki v časopisih, organizacija konferenc, objava video posnetkov);
 • spodbujanja proaktivnega vključevanja ciljnih skupin deležnikov v postopke participacije za pripravo pobud državljanov (skupna strategija in akcijski načrt, podpis sporazuma o sodelovanju, vzpostavitev skupnih omizij).

Spletna stran projekta

POSEIDONE – Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj

POSEIDONE – Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj

Program sodelovanja Interreg VI-A Italija-Slovenija

Št. pogodbe: ITA-SI0400091

Trajanje projekta: 1. 1. 2023  – 31. 12. 2025 (36 mesecev)

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za oljkarstvo in Mediteranski inštitut za okoljske študije

Nosilka projekta na ZRS Koperdr. Liliana Vižintin (Liliana.Vizintin@zrs-kp.si)

Partnerske organizacije:

 • VeGAL – GAL Venezia Orientale (vodilni partner)
 • Regione del Veneto
 • Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
 • CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia
 • Comune di Staranzano – Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo
 • Fondazione WWF Italia
 • Regionalni razvojni center Koper
 • Javni zavod Krajinski park Strunjan
 • DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
 • Občina Ankaran – comune Ancarano
 • ZRS – Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Projekt POSEIDONE je namenjen funkcionalnemu območju Severnega Jadrana , ki se razteza od mesta Chioggia do slovenske obale. Projekt bo prispeval k trajnostnemu razvoju območja v čezmejnem in makroregionalnem obsegu ter spodbujal varstvo biotske raznovrstnosti na naravnih in zavarovanih območjih. Glavni rezultati projekta bodo izboljšanje biotske raznovrstnosti v obalnem območju severnega Jadrana z vzpostavitvijo in varstvom zelene ter modre infrastrukture, vzpostavitev orodij za načrtovanje trajnostnega turizma, dejavnosti za promocijo, izboljšanje poznavanja in valorizacijo območij ter varstvo naravne in kmetijske krajine.

Spletna stran

SCORE - Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities

Evropska komisija: Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020; Topic: LC-CLA-13-2020

Št. pogodbe: 101003534

Trajanje projekta: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025

Nosilec projekta: Atlantic Technological University, Sligo, Irska

 Vodja projektaDr Salem Gharbia

Sodelujoči inštitut ZRS KoperMediteranski inštitut za okoljske študije

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Cécil Meulenberg

Partnerske organizacije:

 • Atlantic Technological University, Institute of Technology Sligo, Irska – I.t.s. (vodilni partner)
 • Institute for Housing and Urban Development Studies B.v.
 • Universitá di Pisa
 • University College Cork – National University of Ireland, Cork
 • Universidad de Alicante
 • Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile – Lamma
 • Sligo County Council
 • Naider Analisis y Accion Socioeconomica Sl
 • Uniwersytet Gdanski
 • B.I. S.r.l.
 • Oarsoaldea S.a.
 • Municipio de Oeiras
 • University College Dublin, National University of Ireland, Dublin
 • Red S.p.a
 • Samsun Universitesi
 • Diputacion de Barcelona
 • Dun Laoghaire Rathdown County Council
 • Euronovia
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 • Serveis de Suport a la Gestio Sl
 • Tero Monoprosopi Ike
 • Technicka Univerzita v Kosiciach
 • Pro Ge Com S.r.l.
 • Erinn Innovation Limited
 • Associacao do Instituto Superior Tecnico Para a Investigacao e Desenvolvimento
 • Ajuntament de Vilanova I La Geltru
 • European Network of Living Labs Ivzw
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche

Splošni cilj projekta SCORE je oblikovati, razviti, spremljati in podpirati ukrepe prilagajanja obalnih območij na podnebne spremembe. S tem bi jih zaščitili pred tveganji, ki jih prinašajo morske poplave, suša in erozija in povečali njihovo dolgoročno odpornost.

V okviru 10 “živih laboratorijev” (Coastal City Living Labs, CCLLs) pripravljamo strategijo za podnebno odporna obalna mesta. Uporabili bomo sonaravni pristop (Ecosystem-based approach, EBA) in pametne tehnologije. SCORE bo vzpostavil celostni okvir upravljanja obalnih območij za krepitev EBA in politik pametnih mest, s čimer bo imel vodilno vlogo pri ukrepih za prilagajanje evropskih obalnih mest na podnebne spremembe v skladu s Pariškim sporazumom.

SCORE se bo posluževal občanske znanosti (Citizen Science) pri uporabi sistemov za zgodnje opozarjanje obalnih mest na naravne nesreče in bo omogočil pametno spremljanje prek odprtih, dostopnih prostorskih orodij “digitalnih dvojčkov” (Digital Twin).

SCORE bo vzpostavil platformo za povezovanje deležnikov in krepitev njihove vloge pri uvajanju EBA za povečanje odpornosti na podnebne spremembe, poslovnih priložnosti in finančne vzdržnosti obalnih mest.

Interdisciplinarno ekipo SCORE sestavlja 28 partnerjev, ki zastopajo raziskovalne institucije, lokalne oblasti, ter mala in srednja podjetja. Zajemajo širok spekter znanj, vključno z okoljsko znanostjo in politiko, podnebnim modeliranjem, občansko znanostjo, družboslovjem, upravljanjem podatkov, upravljanjem obalnih območij in inženiringom, varnostjo in tehnološkimi vidiki pametnega zaznavanja.

Preko SCORE bo ZRS razvijal CCLL in pripravil načrt za podnebno odpornost zgodovinskega mesta Piran.

Spletna stran (v slovenščini)

Spletna stran (v angleščini)

ZAKLJUČENI MEDNARODNI PROJEKTI

ECO-SMART

ECO-SMART


ECO-SMART – Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000

Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020


Projekt ECO-SMART se sooča z izzivom učinkovitejšega spremljanja stanja podnebnih sprememb in načrtovanja ustreznih prilagoditvenih ukrepov za preprečevanje negativnih učinkov, ki ogrožajo kakovost biotske pestrosti na izbranih območjih NATURA 2000 v regijah, vključenih v program čezmejnega sodelovanja.

Splošni namen projekta ECO-SMART je oceniti in preizkusiti na čezmejni ravni ekonomsko izvedljivost ukrepov za zaščito biotske pestrosti in prilagajanja podnebnim spremembam na območjih NATURA 2000 s pilotno aplikacijo orodja plačila za ekosistemske storitve.

Specifični cilji projekta ECO-SMART so:

 • priprava usklajenih pristopov analize in vrednotenja ekosistemskih storitev;
 • oblikovanje metodoloških okvirjev, ki bodo omogočili analizo ranljivosti na podnebne spremembe izbranih območij NATURA 2000;
 • pilotno oblikovanje načrtov prilagajanja, katerih vzdržnost bo zagotovljena preko aplikacije modelov plačila za ekosistemske storitve.

Trajanje projekta: 24 mesecev (1. 4. 2020 – 31. 3. 2022)

Partnerji projekta:

VP: Direkcija za turizem Dežele Benečija (organizacijska enota Regijske strategije za biodiverziteto in parke)

PP2: Občina Tržič Monfalcone

PP3: Univerza v Padovi – Oddelek za industrijski inženiring

PP4: Regionalni Razvojni Center Koper

PP5: Znanstveno-raziskovalno Središče Koper

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Mediteranski inštitut za okoljske študije

Nosilka projekta na ZRS Koper: dr. Liliana Vižintin (Liliana.Vizintin@zrs-kp.si)

Sodelavca projekta na ZRS Koper: dr. Suzana Škof (Suzana.Skof@zrs-kp.si) in dr. Cécil  Meulenberg (Cecil.Meulenberg@zrs-kp.si)


Spletna stran projekta: www.ita-slo.eu/eco-smart

https://www.facebook.com/InterregEcoSmart/

https://www.linkedin.com/in/eco-smart-7a13191b0/