PREDSTAVITEV

Knjižnica ZRS Koper sodeluje v nacionalnem vzajemnem knjižničnem sistemu COBISS od leta 1996. Po strukturi knjižničnega gradiva, ki ga hrani in po dejavnostih, ki jih izvaja, sodi v skupino t. i. specialnih knjižnic iz področja znanosti. Velika večina knjižničnega gradiva, ki ga hranimo je neposredno vezana na raznovrstna področja dela raziskovalnih skupin matične ustanove. Gradivo pridobivamo z darovi, knjižno zamenjavo, najpomembnejše pa z nakupi na neposredno zahtevo raziskovalcev. Kljub temu, da je temeljno vodilo dejavnosti Knjižnice ZRS aktivna podpora sodelavcem pri njihovem raziskovalnem procesu, je prav tako odprta tudi za vse druge zainteresirane uporabnike, ki se lahko brez zadržkov včlanijo v knjižnico, si izposojajo gradivo ali pa ga le pregledujejo v čitalnici. Poleg dejavnosti kot so nabava, katalogizacija, inventarizacija in skrb za distribucijo knjižničnega gradiva, aktivno sodelujemo v nacionalni in mednarodni mreži medknjižnične izposoje.

Zaradi narave dela matične ustanove in zahtev, ki jih pred njo postavlja delovanje na konkurenčnem domačem, predvsem pa mednarodnem raziskovalnem področju, Knjižnica ZRS deloma izgublja vlogo klasične knjižnice in vse bolj prevzema dejavnosti informacijsko-dokumentacijskega centra. Skrb za redno in ažurno dopolnjevanje evidenc bibliografskih dosežkov raziskovalcev je bistvenega pomena. Pomembna je pomoč, ki jo osebje knjižnice raziskovalcem nudi pri zagotavljanju odprtega dostopa do njihovih znanstvenih objav. Specifična znanja, ki so potrebna za uspešno delo v specialni knjižnici iz področja znanosti, zaposlenim omogočajo, da so aktivni na stičišču knjižnične, informacijsko-dokumentacijske in založniške dejavnosti matične ustanove in s tem bistveno pripomorejo k njeni uspešnosti in odmevnosti.

URNIK

ponedeljek, sreda, četrtek, petek

09:00 – 15:00

v torek, soboto in nedeljo ZAPRTO

Vodja: Peter Čerče

E-naslov: knjiznica@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 04

SODELAVCI

Knjižnica ZRS Koper

Bradaš Premrl Barbara

Phone: +386 5 663 77 04
Knjižnica ZRS Koper

Čerče Peter

višji asistent
vodja knjižnice
Phone: +386 5 663 77 04

IZPOSOJA

Knjižnica ZRS Koper je namenjena predvsem raziskovalcem in sodelavcem matične ustanove, odprta pa je tudi za vse zunanje uporabnike. Uporabnikom in članom zagotavlja storitve po Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic. Vključena je v sistem COBISS+.

Članom predlagamo, da si ob vpisu uredijo geslo za dostop do storitve Moja knjižnica ter preko spletne aplikacije rezervirajo in podaljšujejo roke izposoje.

Plačljive storitve knjižnice članom zaračunavamo v skladu z veljavnim cenikom ZRS Koper za knjižnično dejavnost.

Za kakršnekoli informacije v zvezi z izposojo nas lahko kontaktirate z e-pošto ali po telefonu:

E-naslov: knjiznica@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 04

URNIK

ponedeljek, sreda, četrtek, petek

09:00 – 15:00

v torek, soboto in nedeljo ZAPRTO

Bibliografije raziskovalcev ZRS Koper v sistemu COBISS / SICRIS

Knjižnica ZRS skrbi za vnos bibliografij raziskovalcev ZRS Koper v sistem COBISS.SI za potrebe vrednotenja njihove znanstvene uspešnosti. Vrednotenje dela raziskovalcev se izvaja po metodologiji ARRS, ki jo ureja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti na ARRS (podrobneje čl. 35 do čl. 37 ter priloga 1).

Knjižnica vodi bibliografije zaposlenim na ZRS Koper, ki imajo šifro raziskovalca.

Navodila:

Za vnos bibliografske enote v COBISS mora raziskovalec bibliografu predložiti primarni dokument:

 • fizični izvod gradiva (monografije, članki v revijah, prispevki v zbornikih, CD-ROM, idr.) ali naslov do spletno dostopne izdaje,
 • natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave, v kolikor gre za spletno objavo,
 • dokazila o izvedenem delu / dogodku (npr. originalno potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.).

Ob oddaji gradiva, je potrebno obvezno izpolniti spletni obrazec za vnos enote v osebno bibliografijo, izjemoma pa lahko obrazec tudi natisnete in izpolnite (Obrazec_WORD / Obrazec_PDF).

Na obrazcu mora predlagatelj poleg podatkov o gradivu obvezno navesti:

 • tipologijo dokumenta v skladu z veljavnim pravilnikom ARRS,
 • vsebinske oznake (ključne besede) v slovenščini in angleščini,
 • natančen in delujoč spletni naslov, v kolikor gre za spletno objavo.

Za pravilno razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot so primarno odgovorni avtorji, zato mora predlagatelj na obrazcu določiti tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov. V primeru nejasnosti se lahko posvetuje z bibliografom ali pa z odgovorno osebo področnega OSIC.

Bibliografija za vrednotenje znanstvene uspešnosti NE ZAJEMA:

 • gesel v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
 • prispevkov, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
 • neobjavljenih gradiv (»izročkov«) za posvetovanja, simpozije, konference,
 • prijavne dokumentacije na razpise,
 • organizacije dogodkov,
 • daljših gostovanj na tujih univerzah,
 • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,
 • polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijskih programov,
 • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
 • nagrad – saj ne gre za bibliografske enote. Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

Dodatna priporočila

 • Raziskovalci naj redno spremljajo svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembe in popravke nemudoma sporočijo v knjižnico (npr. če določene enote manjkajo, če se ista bibliografska enota ne izpiše ali se izpiše dvakrat, če menijo da bibliografska enota ni ustrezno vrednotena ipd.).
 • Raziskovalce prosimo, da sami redno preverjajo ustreznost navedb o citiranosti in povezav med bazami SICRIS in WoS ter Scopus v svojih bibliografijah in sporočijo pomanjkljivosti. Če za svoje delo najdete pripadajoči bibliografski zapis v bazah WoS in/ali Scopus, na naslov podpora@izum.si sporočite COBISS.SI-ID bibliografskega zapisa ter naslov članka in ime vsaj enega slovenskega avtorja, ki je zapisano v enaki obliki kot v bazah WoS (Citiranost v WoS in Scopus).
 • Izpise bibliografij brez točkovanja lahko raziskovalec pridobi iz sistema COBISS+
 • Izpise bibliografij s točkovanjem pridobi raziskovalec iz Informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SICRIS
 • Verifikacijo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot, ki so predmet ocenjevanja znanstvene uspešnosti po veljavni tipologiji dokumentov ali del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS, izvajajo osrednji specializirani informacijski centri po vedah (OSIC).
 • Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (verzija z dne 23. 3. 2022).

Koristne povezave