zrs koper

photo

Kaj počnemo

Delovanje ZRS Koper je izrazito interdisciplinarno (preplet humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved), poseben poudarek pa je na preučevanju tematik Sredozemlja in zgornjejadranskega območja.
Preberi več

ZRS Koper za vas

Naši inštituti

photo

Inštitut za družboslovne študije

Na področju etničnih in medkulturnih študij smo vpričo aktualnih družbenih sprememb, med katerimi velja posebej izpostaviti množične migracije, kulturno pluralizacijo, upravljanje medkulturnih stikov in spremembe na ravni evropskih integracijskih procesov, postavljeni pred številne raziskovalne izzive. Raziskovalke in raziskovalci na Inštitutu za družboslovne študije se ukvarjamo s političnimi in simbolnimi mejami, nacionalizmi, prekomejnimi stiki, evropsko (dez)integracijo, etničnimi manjšinami, različnimi vidiki migracij ter drugim.
Preberi več
photo

Inštitut za filozofske in religijske študije

Inštitut za filozofske in religijske študije predstavlja osrednje mesto na Primorskem za proučevanje klasičnih in sodobnih filozofskih tematik. Med raziskovalci inštituta so strokovnjaki za novoveško in novejšo filozofijo, družbeno in okoljsko etiko, primerjalne religijske študije s teologijo in feministične študije. Posebej je v okviru inštituta razvito polje medkulturne filozofije, kjer se združujejo raziskovalci s področij islamske, indijske in kitajske filozofije.
Preberi več
photo

Inštitut za jezikoslovne študije

Poslanstvo Inštituta je slediti dinamikam in vprašanjem na jezikoslovnem in literarnovednem področju s posebno pozornostjo do stičnih prostorov, kakršno je tudi slovensko-italijansko-hrvaško območje. Zato inštitut izvaja temeljne, aplikativne in razvojne projekte na področju jezikov, kultur in literatur v stiku, medkulturnih študij, družbenega in kontaktnega jezikoslovja, dialektologije, uporabnega jezikoslovja ter didaktike jezikov.
Preberi več
photo

Inštitut za kineziološke raziskave

Inštitut za kineziološke raziskave IKARUS je bil ustanovljen z vizijo o razvoju »drugačne« kineziološke znanosti na slovenskem. »Kineziologija za kakovost življenja« je še danes vizija naše ekipe raziskovalcev, ki delujejo na področju kineziologije in ergonomije. Številni projekti in odmevni znanstveni rezultati nam pritrjujejo, nas motivirajo in nam kažejo boljši jutri.
Preberi več
photo

Inštitut za oljkarstvo

Pred devetnajstimi stoletji je grški zgodovinar Pavzanij verjetno prvič omenil istrsko oljčno olje. Kasneje je oljke tega prostora opisal Carlo Hugues v delu Elaiografia Istriana, z njimi pa sta se resneje začela ukvarjati začetnika novodobnega oljkarstva – prof. dr. France Adamič in dr. Stanko Kovačič. Izoblikovanje znamke oljčnega olja je bil prvi raziskovalni projekt Znanstveno-raziskovalnega središča.
Preberi več
photo

Inštitut za zgodovinske študije

Inštitut za zgodovinske študije se je v letih svojega delovanja uveljavil kot slovenska in evropska referenčna točka za raziskovanje zgodovine obmejnega prostora zahodne Slovenije ter tudi kot ključni akter uveljavljanja pogledov na slovensko zgodovino iz njenih različnih geografskih predelov. Skozi obravnavanje primorskega prostora kot »prostora stika« kultur, mentalitet, narodov je bistveno doprinesel k zavedanju in poznavanju zgodovinske podobe slovenskega Mediterana.
Preberi več
photo

Pravni inštitut

Pravni inštitut je bil ustanovljen z namenom obogatitve znanstvenih področij, ki jih pokriva ZRS Koper s svojimi številnimi inštituti. Prihodnji razvoj inštituta bo začrtal interdisciplinarni pristop k fenomenu prava, ki ga omogoča povezovanje z ostalimi inštituti v okviru ZRS Koper, zlasti z raziskovalnim delom Inštituta za filozofijo, Inštituta za družboslovne študije, Inštituta za zgodovinske študije, Inštituta za jezikoslovne študije pa tudi drugih.
Preberi več
photo

Mediteranski inštitut za okoljske študije

Mediteranski inštitut za okoljske študije želi z interdisciplinarnim in celostnim pristopom prispevati k razumnemu, trajnostnemu in vključujočemu razvoju družbe in gospodarstva, ki naj bi bil harmonično usklajen s prioritetnimi cilji varovanja okolja. Raziskovalni cilji so usklajeni z družbenimi vrednotami, etiko, interesi deležnikov, lokalnimi in globalnimi prednostnimi nalogami za ohranjanje ekosistemskih storitev in biotske raznovrstnosti. Preko programa znanstvenega in raziskovalnega dela MIOS spodbuja prehod v nizkoogljično družbo, prilagajanje podnebnim spremembam in človeški razvoj v mejah planetarne vzdržnosti.
Preberi več
photo

Inštitut za vedenjsko ekonomijo

Inštitut za vedenjsko ekonomijo (IVE) želi proučevati ključne dejavnike, ki vplivajo na sposobnost pozitivnega prilagajanja posameznika, skupine in organizacije, spremenljivim življenjskim razmeram in v sodelovanju širokega interdisciplinarnega tima ponuditi rešitve za bolj učinkovito in bolj uspešno razreševanje sedanjih in prihodnjih izzivov. Cilj je bolje razumeti, kako odločanje (izbira) v vseh njegovih razsežnostih vpliva na človeško vedenje in posredno njegove rezultate v okolju, ki ga karakterizira volatilnost, negotovost, kompleksnost in dvoumnost.
Preberi več
photo

Laboratorij IKARUS

Laboratorij nudi infrastrukturno podporo predvsem raziskovalnemu delu Inštituta za kineziološke raziskave. Z bogato in sodobno merilno opremo daje izhodišče za nadaljnji razvoj v smeri edinstvenega diagnostičnega centra na Primorskem, namenjenega različnim ciljnim skupinam, od otrok do starostnikov, športnikom in rekreativcem kot tudi splošni, žal, vse manj aktivni populaciji.
Preberi več
photo

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

Laboratorij IZO je visoko specializirana infrastrukturna enota in v Sloveniji je edini uradno imenovan laboratorij za ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja, ki lahko opravlja analize za potrebe uradnega nadzora na tem področju. Z vrhunsko analitsko opremo in vrhunskim kadrom dosega odlične rezultate, saj se že od leta 2004 uvršča med pooblaščene laboratorije mednarodnega sveta za oljkarstvo (International Olive Council). Je nosilec akreditacijske listine po SIST EN ISO 17025.
Preberi več
photo

ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper

Založniška dejavnost ANNALES ZRS je osnovana na tradicionalnem pristopu razvoja intelektualne lastnine in posledično širjenju znanstvene in didaktične produkcije znanstvenega okolja. S svojim delovanjem prispevamo k ugledu slovenske znanosti in širše akademske sfere.
Preberi več
photo

Knjižnica ZRS Koper

Knjižnica ZRS deluje v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, kot njegova infrastrukturna organizacijska enota. Sodi med specialne knjižnice iz področja znanosti.
Preberi več