dr. Rado Bohinc

znanstveni svetnik
predstojnik inštituta
Phone: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Gospodarsko, delovno in evropsko pravo
  • Pravo korporacij in ustanov
  • Javno in korporativno upravljanje
  • Družbena odgovornost

Biografija:

Dr. Rado Bohinc (1949), je diplomiral (1971), magistriral (1985) in doktoriral (1987) na Univerzi v Ljubljani, Pravni fakulteti. Redni profesor na Univerzi v Ljubljani je postal leta 2003. Visokošolski učitelj za gospodarsko pravo, delovno in socialno pravo ter pravo EU in raziskovalec na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani je v različnem obsegu od leta 1988 pa vse do danes, ko je zaposlen kot znanstveni svetnik in kot predstojnik Raziskovalnega centra FDV, IDV za primerjalno pravne študije ter kot znanstveni svetnik v Pravnem inštitutu ZRS Koper.
Pred zaposlitvijo na Univerzi v Ljubljani je bil dr. Rado Bohinc zaposlen v podjetju Metalka, nazadnje, kot direktor upravnih služb (1971–1979), v Gospodarski zbornici Slovenije, nazadnje kot Podpredsednik GZS (1980-1988), kot Zvezni sekretar za gospodarstvo v bivši zvezni vladi (1988-1989) in Predsednik Slovenskega inštituta za management (1990). Minister za znanost in tehnologijo in član Vlade Republike Slovenije je bil v obdobju 1992-1996, Minister za notranje zadeve in član Vlade RS pa od 2000-2004. Rektor Univerze na Primorskem je bil v letih od 2007-2011, Dekan Fakultete za družbene vede UL pa od 2015-2017. V organih fakultete in univerze: Predsednik upravnega odbora Univerze v Ljubljani (1999-2000), član senata UL (2015-2017), Rektor UP in Predsednik rektorske konference Slovenije in Rektorske konference Alpe-Jadran (2010-2011), član upravnega odbora, Predstojnik katedre in Predstojnik raziskovalnega centra ter Dekan FDV (2015-2017). Bil je tudi član Sveta za družboslovnih znanosti pri ESF, Evropski znanstveni fundaciji (Standing Comittee for Social Sciencies) in član Znanstvenega sveta in mednarodnega odbora CIRIEC, Mednarodne organizacije za raziskave v javnem in zadružnem gospodarstvu in Predsednik Upravnega odbora ARRS, Agencije RS za raziskovalno dejavnost (od 2015 do 2019).
V skoraj 40 letih znanstvenega delovanja (prva monografija je bila objavljena 1981), je dr. Rado Bohinc do leta 2019 objavil 40 znanstvenih monografij, 17 samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji ter preko 50 izvirnih in več kot 10 preglednih znanstvenih člankov.
Pedagoška dejavnost dr. Rada Bohinca obsega dolgoletno poučevanje na vseh treh stopnjah in pedagoška rast na UL FDV, začenši kot docent, nadalje kot izredni profesor in nazadnje od l. 2003 naprej kot redni profesor, habilitiran na Univerzi v Ljubljani od 1988 do 2019; (sprva, kot gostujoči profesor, nato kot redno in kot dopolnilno zaposlen). Kot gostujoči profesor je občasno predaval tudi na drugih slovenskih univerzah UP Fakulteta za management in UM, Ekonomsko poslovna fakulteta, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Fakulteta za varnostne vede).
Številna so vabljena predavanja na tujih univerzah iz različnih držav Evrope (Španija, Italija, Nemčija, Norveška, Avstrija, Švedska, Rusija) in tudi ZDA in Azije (Indija, Nepal in Južna Koreja), pretežno s področja primerjalnega korporativnega upravljanja in prava, institucij in politik Evropske unije. Poleg predavanj na tujih univerzah je dr. Rado Bohinc izvedel tudi 23 vabljenih predavanj, znanstvenih prispevkov na konferencah, 4 vabljena predavanja v tujini na konferenci brez natisa in prispeval 30 znanstvenih prispevkov na konferenci. Bil je mentor pri 10 doktorskih disertacijah in somentor pri 2. Bil je tudi mentor pri 25 magistrskih in 2 specialističnih delih ter somentor pri 4. Mentor je bil tudi pri 84 diplomskih delih.