24 Jan 2022

Vlada je izdala Uredbo o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje

Po dolgih letih prizadevanj tako Inštituta za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper kot tudi oljkarjev je Vlada RS izdala uredbo, ki določa vrste ostankov kmetijske predelave oljk v oljčno olje, ki se lahko uporabljajo za gnojenje na kmetijskih zemljiščih (to so vlažne, mokre ali suhe oljčne tropine ter rastlinska voda), način njihove uporabe kot gnojila na kmetijskih zemljiščih, ravnanje z njimi in pogoje za njihovo skladiščenje, ter tudi obdobje starosti oljčnih tropin in rastlinske vode, v katerem se lahko uporabljajo za gnojenje na kmetijskih zemljiščih, in vsebnost rastlinskih hranil v njih. Zavezanci so oljarne in nosilci kmetijskega gospodarstva, ki bodo uporabili oljčne tropine in rastlinsko vodo za gnojenje.

Kot organsko gnojilo se lahko oljčne tropine in rastlinska voda uporabijo najpozneje v 24 urah od njihovega nastanka oziroma, če pride med skladiščenjem oljčnih tropin in rastlinske vode do mešanja s svežimi, v povprečju največ sedem dni od njihovega nastanka, če je od začetka polnjenja skladišča oziroma od vsakega predhodnega popolnega praznjenja skladišča preteklo največ štirinajst dni.

Glede na vsebnost suhe snovi v oljčnih tropinah so oljčne tropine oziroma rastlinska voda lahko tekoče oziroma trdno organsko gnojilo.

Pri uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje se morajo upoštevati prepovedi in omejitve gnojenja ter zahteve glede raztrosa na kmetijsko zemljišče v skladu z uredbo, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Pri gnojenju se morajo upoštevati tudi časovne omejitve gnojenja. Zavezanci morajo imeti zagotovljeno tudi primerno skladišče za oljčne tropine in rastlinsko vodo, razen če jih lahko uporabijo za gnojenje najpozneje v 24 urah po njihovem nastanku.

Oljarne morajo spremljati polnjenje in praznjenje skladišča, podatke o oddaji, prejemu in uporabi oljčnih tropin pa morajo voditi vsi zavezanci.

»Sprejetje uredbe, po več kot 15 letih prizadevanj Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper, je veliko priznanje našemu raziskovalnemu delu. Velik doprinos k temu sta bila tudi raziskovalna projekta inštituta, in sicer Vzpostavitev čezmejnega sodelovanja pri kompostiranju stranskih produktov oljkarstva: Akronim TROPLO in Možnosti uporabe ostankov proizvodnje v oljkarstvu,« je povedala dr. Maja Podgornik, predstojnica Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper in opozorila, da bo zaradi določenih omejitev, ki jih določa uredba, potrebna posebna pozornost pri uporabi tropin.

Leave a Reply