23 Feb 2023

Vzpostavitev protipožarnih oljčnikov

»Pregovor “Ljubezen gre skozi želodec” verjetno še najbolj velja za področje turizma. Gostje si običajno bolj kot znamenitosti v nekem okolju zapomnijo tipične okuse teritorija. Med paradne konje destinacije Miren Kras sodi, poleg špargljev, na burji sušenih mesnin, posebej pršuta in vina teran, tudi oljčno olje. To so temeljni gradniki trajnostne kulinarične znamke Krasna kuhnja, pod katero 5 največjih gostincev gradi prepoznavnost v tesnem partnerstvu z lokalnimi pridelovalci – tudi oljkarji.

17. februarja 2023 je v Pomniku miru na Cerju in na kmetiji Marušič potekalo delovno srečanje na katerem je župan občine Miren – Kostanjevica Mauricij Humar, skupaj s predstavniki občine in JZ Miren Kras, kraškimi oljkarji in strokovnjaki Inštituta za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper, razpravljal o možnosti vzpostavitve protipožarnih oljčnikov. Izhajajoč iz dejstva, da se v tujini že poslužujejo praks zasaditve oljk v protipožarne namene in da sodi območje Krasa v luči podnebnih sprememb med najbolj požarno ogrožene, so prisotni zaključili, da je v že obstoječi strategiji razvoja Kraških gmajn potrebno natančneje opredeliti tudi nadaljnji razvoj oljkarstva.

Višji svetovalec za okolje in prostor Erik Lasič je navzočim predstavil izhodišča občine: »Občina Miren – Kostanjevica je na podlagi pobud pionirjev oljkarstva na tem območju in kmetijske stroke v zadnjih nekaj letih namenila cca 10 ha zemljišč v zaraščanju na južnem pobočju Cerja za razvoj oljčnikov in oljkarstva. V obsežnem požaru na Krasu so ta obdelana zemljišča dokazano prispevala k obvladovanju širjenja požara. Širše gledano se zato spodbujanje razvoja kmetijstva kaže kot eden izmed pomembnih protipožarnih ukrepov. Tak ukrep pa ima lahko še druge pozitivne učinke kot npr. preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč, ohranjanje kulturne krajine, spodbujanje biodiverzitete ob pogoju sonaravnega kmetovanja, kulinarika ter nenazadnje razvoj turističnih produktov. Občina si bo zato v naslednjih letih prizadevala k spodbujanju razvoja kmetijstva in iskanju ustreznih kmetijskih kultur za kraško območje z željo, da se ohranja obdelava obstoječih kmetijskih zemljišč ter vzpostavljajo nova, na krajinsko primeren način.«

Srečanje, ki se ga je poleg predstavnikov ZRS Koper, občine ter JZ Miren Kras udeležilo več kot 15 lokalnih pridelovalcev olja, je potekalo zelo dinamično z ogledom oljčnikov v neposredni bližini Cerja ter degustacijo oljčnih olj lokalnih oljkarjev na Turistični kmetiji Marušič v Lokvici.

Maja Podgornik, predstojnica Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper: »Pri izvedbi in osnovanju strategije razvoja bo občini strokovno podporo v sodelovanju s kraškimi oljkarji nudil Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper, ki največje izzive vidi v naravovarstveni sprejemljivi in ekonomski upravičljivi pripravi kamnitih oziroma skeletnih tal za zasaditev oljk ter zagotavljanju vodnih virov tako z vidika stabilnosti pridelave oljk, kot tudi oskrbe z vodo ob gašenju gozdnih požarov.«

Oljkarstvo in pridelava oljčnega olja predstavlja zadnja desetletja pomemben del kulinarične identitete in del trajnostnega DNK tudi turizma v občini Miren – Kostanjevica.

»Današnje srečanje je bilo namenjeno izmenjavi vizij, izkušenj, potreb in želja na strani oljkarjev ter na drugi strani strokovnega znanja in poznavanja trendov. Dobro sodelovanje med navedenimi deležniki lahko bistveno pripomore k povečanju nasadov na Krasu in posledično pridelka, predvsem pa dvigu kakovosti oljčnega olja. V kolikor bodo narejeni pravi koraki, bo to pomemben prispevek k nadaljnjemu razvoju turizma v občini in na Krasu, tako z vidika urejenosti krajine in ponudbe novih doživetij, kot tudi zasledovanja odličnosti na področju kulinarične ponudbe,« pravi direktorica JZ Miren Kras, Ariana B. Suhadolnik.

Udeleženci srečanja bodo v bodoče zasledovali tudi skupno vizijo razvoja blagovne znamke vrhunske kakovosti oljčnega olja, ki bo omogočala razvoj novih gastronomskih produktov. V ta namen se bo v prihodnjih mesecih izoblikovala tudi delovna skupina, ki bo motor za zasledovanje zastavljenih ciljev. V duhu nadaljnjega sodelovanja s kraškimi oljkarji bo Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper v drugi polovici marca v Pomniku miru na Cerju organiziral delavnico z naslovom Prenos izkušenj združevanja oljkarjev Slovenske Istre.

Leave a Reply