Dr. BORUT KLABJAN, znanstvenik svetnik

Inštitut za zgodovinske študije

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: borut.klabjan@zrs-kp.si

Področja raziskovanja:

 • Sodobna zgodovina
 • Politična in kulturna zgodovina 19. in 20. stoletja; Zgodovina srednje in vzhodne Evrope; Meje in spominske študije; Regionalna in transnacionalna zgodovina Primorske; Slovensko-Italijanski odnosi

Biografija:

Borut Klabjan je diplomiral na Univerzi v Trstu in doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo »Trst in Primorska med svetovnima vojnama v luči češkoslovaške diplomacije«. Izobraževal se je še v Bratislavi, Benetkah, Pragi in Berlinu.

Borut Klabjan je v delovanje Inštituta za zgodovinske študije vpet od začetka raziskovalne kariere. Danes je znanstveni svetnik, ki svojo dejavnost dopolnjuje s pedagoškim delom, prej na Univerzi na Primorskem, kjer je bil več let prodekan in član senata, trenutno pa na Univerzi v Ljubljani.

Njegova bibliografija obsega več kot 200 enot, od tega preko 50 znanstvenih člankov, knjižnih poglavij in recenzij v devetih jezikih (hrvaški, češki, angleški, nemški, italijanski, ruski, slovenski, slovaški, švedski), izdal je dve znanstveni monografiji (v slovenskem in češkem jeziku), samostojno uredil en zbornik pri mednarodni založbi Peter Lang ter bil sourednik pri petih večjezičnih zbornikih.

Borut Klabjan je za svoje delo prejel številne štipendije in nagrade:

 • Študijska štipendija, Ministrstvo za Šolstvo Republike Slovaške, Košice, Slovaška (1999);
 • Študijska štipendija, Ministrstvo za Šolstvo Republike Slovaške, Bratislava, Slovaška (2000);
 • Raziskovalna štipendija Univerze v Trstu, Bratislava, Slovaška, in Praga, Češka (2001);
 • Študijska štipendija, Ministrstvo za Šolstvo Republike Češke, Olomouc, Češka (2002);
 • Študijska štipendija, Ministrstvo za Šolstvo Republike Češke, Praga, Češka (2003);
 • Študijska štipendija, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Berlin, Nemčija (2004);
 • Študijska štipendija, Ministrstvo za Šolstvo Republike Češke, za študij na Oddelku za zgodovine, Filozofske fakultete Karlove univerze v Pragi, Češka republika (2005);
 • Nagrada za najboljšo doktorsko disertacijo, ki se nanaša na slovensko skupnost v Italiji, SLORI, Trst, Italija (2008);
 • Dobitnik svečane listine mlademu visokošolskemu učitelju Univerze na Primorskem (2009);
 • Humboldtov štipendist na Oddelku za zgodovino jugovzhodne Evrope, Humboldtova univerza v Berlinu, Nemčija (2011);
 • raziskovalna štipendija na Inštitutu za srednjo in jugo-vzhodno Evropo (IOS), Regensburg, Nemčija (2014);
 • Nagrada Glasnik znanosti, ki ga podeljuje Znanstveno-raziskovalno središče Koper za izredne znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev (2015);
 • Marie Skłodowska Curie štipendist na European University Institute v kraju Fiesole (Firence, Italija) (2016).

Raziskovalna dejavnost:

V sklopu dela na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper je Borut Klabjan sodeloval pri prijavah na mnoge nacionalne (temelje in CRP projekte ARRS) in mednarodne (7. Okvirni program, Obzorje 2020 – predvsem ERC, HERA, South East Europe, Interreg Italija-Slovenija, Interreg Slovenija-Hrvaška, Interreg Central Europe, Norveški finančni mehanizem idr.) razpise. Vodil je en temeljni projekt in tri bilateralne projekte, ki jih je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), trenutno pa vodi en temeljni nacionalni raziskovalni projekt (ARRS), en bilateralni (ARRS z ZDA) ter en mednarodni projekt, ki ga prek Marie Skłodowska-Curie sheme financira Evropska komisija v sklopu programa Obzorja 2020. Borut Klabjan je prav tako član programske skupine Sredozemlje in Slovenija, ki jo vodi akad. prof. dr. Jože Pirjevec.

Sodelovanje v komisijah in odborih na fakulteti in univerzi:

 • Prodekan za študentske zadeve na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem (2010–2012);
 • član Senata Univerze na Primorskem (2010–2012);
 • član Univerzitetne komisije UP za mednarodno sodelovanje (2013– 2015);
 • prodekan za mednarodno sodelovanje na Fakulteti za humanistične študije UP (2013–2016);
 • namestnik predstojnika Oddelka za zgodovino na Fakulteti za humanistične študije UP (2013–2016).

Priprava poletnih šol, seminarjev in delavnic:

 • Mednarodna humanistična Poletna šola META Humanistika, FHŠ UP, (vodja 2008–2010)

Borut Klabjan je član v uredniških odborih znanstvenih revij Acta Histriae in Časopis za povijest zapadne Hrvatske ter recenzent znanstvenih revij Annales, Acta Histriae, Časopis za povijest zapadne Hrvatske, Zgodovinski časopis, Qualestoria, Histria, Austrian History Yearbook, Revue d’histoire de la protection sociale, Revue Belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis ter Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století / Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries.

Bil je član programskih odborov mednarodnih konferenc:

 • Mednarodni znanstveni sestanek ‘Železna cesta’ 150. obletnica južne železnice (Koper, 15. november 2007);
 • Mednarodni znanstveni sestanek Vloga in interesi obveščevalnih služb v Julijski krajini v obdobju 1918-1941 (Koper, 29. maj 2008);
 • Mednarodni znanstveni sestanek Moderna diktatura kot praksa in izkušnja. Novi pristopi pri raziskovanju avtoritarnih režimov v srednji in jugovzhodni Evropi 20. stoletja (Koper, 9.-10. oktober 2008);
 • Mednarodni znanstveni sestanek Južnoslovanski in ruski prostor v stiku. Od mita o slovanski vzajemnosti do jugoslovanskih vojn (Koper, 12. – 13. maj 2011);
 • Znanstveni posvet Titova Jugoslavija kot diplomatski izziv 20. stoletja (Koper, 29. november 2012);
 • Mednarodni znanstveni sestanek Misliti balkanske meje: nasilje, konflikti, sodelovanje (1914-2014) (Koper, 26. – 28. junij, 2014);
 • “Memories in translation, an interdisciplinary workshop on multidirectional memory”, (Koper, 2. in 3. julij 2014);
 • Mednarodna konferenca Kraji spomina, kraji / International Sites of Memory, Site of Border. (Koper, 25. – 26. 5. 2017);
 • Istočni Jadran u transformaciji: od periferije Carstva do “Nove” države (Zadar, 20. 4. 2018);
 • Mednarodna konferenca Oborožena meja. Politično nasilje v severnem Jadranu, 1914-1941 / International Conference Borders in Arms. Political Violence in the Northern Adriatic, 1914-1941 (Koper, 24. – 25. 5. 2018);

ter ocenjevalec projektov nacionalnih raziskovalnih agencij:

 • Grantová agentura České republiky (Češka znanstvena agencija, GAČR);
 • Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (Kanadska znanstvena agencija za raziskave v humanistiki);
 • Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Avstrijska znanstvena agencija, FWF);
 • z Agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) pa sodeluje kot zunanji strokovni ocenjevalec programskih skupin.