PREDSTAVITEV PROJEKTA

Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

Program sofinanciranja: Projekt EIP za okolje in podnebne spremembe, sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« – podukrep 16.5 AGENCIJE RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Začetek izvajanja projekta: 15. 11. 2019
Trajanje projekta: 36 mesecev

Vodja projekta: dr. Maja Podgornik (ZRS Koper)

POVZETEK

Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade. Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb. Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, le redko odločijo za postavitev namakalnega sistema. S prenosom raziskovalnih rezultatov v prakso ob hkratnem ovrednotenju ekonomske upravičenosti, bomo širši krog oljkarjev opremili z znanjem in orodji s katerimi bodo lahko ovrednotili upravičenost namakanja in vzpostavili avtomatiziran namakalni sistem v nasadu.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP 2014 - 2020:

https://www.program-podezelja.si/sl/

SPLOŠNI CILJI

 • zagotoviti učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe in s tem povečati konkurenčnost oljkarstva ter ohranjanje kulturne krajine in dediščine podeželja, ki sta pomembni turistični priložnosti za obalno – kraško in goriško regijo;
 • s ekonomsko upravičenim načinom avtomatiziranega namakanja oljk izboljšati pridelovalni potencial kmetijskih zemljišč, zagotoviti stabilnost proizvodnih in ekonomskih razmer za oljkarstvo, zmanjšati nelegalno črpanje vode in izboljšati upravljanje z vodnimi viri;
 • z vzpostavitvijo demonstracijskih nasadov zagotoviti učinkovitejši in pospešen prenos znanja in inovaciji v oljkarstvo  ter  trajnostno rabo proizvodnih potencialov in vode na kmetijskem gospodarstvu (raziskovalne rezultate projekta - avtomatiziranega namakanja oljk prenesti v prakso in razširiti na druge kultivarje in rastne pogoje);
 • povečati izvedbo ukrepov za blaženje podnebnih sprememb, ki bodo omogočile konstantne in kakovostne pridelke.

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGO CILJEV

 1. Vodenje in koordinacija.
 2. Usposabljanja in meritve:
  1. izvedba treh usposabljanj (vodni viri; oprema za avtomatizacijo namakanja; odziv oljke na sušo).
  2. izvajanje meritev - spremljanje parametrov okolja, stanja rastlin, kakovosti ter količine pridelka in porabe finančnih sredstev.
 3. Priprava in izvedba praktičnega preizkusa avtomatiziranega namakanja.
 4. Analiza ekonomske upravičenosti namakanja oljk in izdelava osnovnega modela za izračun upravičenosti namakanja oljk.
 5. Diseminacija rezultatov (izvedba ekskurzije, izvedba štirih praktičnih prikazov, izdelava gradiva za uporabnike, izjave za medije in socialna omrežja, strokovni članki, konference).

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

V okviru projekta bomo vzpostavili 8 vzorčnih nasadov – demonstracijskih nasadov, ki bodo opremljeni z vrhunsko dovršeno namakalno opremo za izvajanje namakanja. Opremljeni nasadi bodo služili za raziskovalne potrebe, saj se bodo v le-teh opravljale meritev za ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk pri različnih talnih tipih, rastnih pogojih in kultivarjih. Poleg tega bodo vzpostavljeni nasadi služili kot referenčna točka - demonstracijski prikaz dobre prakse, na katerih bodo kmetijski svetovalci, izobraževalne ustanove, itd. imeli možnost izvajanja različnih usposabljanj in izobraževanj. Kmetijska gospodarstva pa možnost ogleda dobre prakse za izbrane kultivarje v različnih rastnih pogojih.

Da bodo kmetijska gospodarstva lažje vzpostavila avtomatsko deficitno namakanje v oljčniku in po izbranem principu izvajala namakalni ukrep bo izvedeno usposabljanje na temo vodni viri in dovoljenja, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema in deficitno namakanja oljk. V ta namen bo izdelan tudi protokol vzpostavitve deficitnega avtomatskega namakanja, ki bo vključen v gradivo za uporabnike v katerem bo poleg protokola, predstavljen tudi vpliv namakanja na vodne vire, ekonomska upravičenost namakanja oljk v praksi in izdelan model oz. mobilna aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk.

REZULTATI PROJEKTA

USPOSABLJANJE

V okviru projekta je bila predvidena izvedba usposabljanja za kmetijska gospodarstva, z namenom zvišati kompetentnost kmetijskih gospodarstev pri izvajanju deficitnega avtomatskega namakanja oljk ob hkratnem zavedanju pomena varstva okolja. Usposabljanje bo izvedeno v okviru treh srečanj:

1. srečanje: Tehnologije dodajanja vode, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema.

Dne 7. 2. 2020 je bil v nasadu zgornje Školarice izveden prvi sklop usposabljanja, kjer so udeleženci spoznali namakalno opremo in različne načine namakanja ter možnosti avtomatizacije in arhitekturo oljčnih korenin, ki je ključnega pomena pri izvajanju namakanja.

2. srečanje: Vodni viri in vodno dovoljenje.

Dne 16. 7. 2020 je v okviru projekta potekal drugi sklop usposabljanja, kjer so udeleženci pridobili številne koristne informacije o vodnih virih in vodnem dovoljenju ter o sistemu za podporo odločanju v namakanju. Prisluhnili so tudi izkušnjam s pridobivanjem finančnih sredstev za vzpostavitev namakalnih sistemov v okviru podukrepa – 4. 1. Podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva – Podnebne spremembe in okolijska mehanizacija.

3. srečanje: Deficitni princip namakanja v oljkarstvu in odzivu oljke na sušo.

Dne 16. 9. 2020 je v okviru projekta potekal tretji sklop usposabljanja, kjer so udeleženci pridobili nova znanja o deficitnem principu namakanju oljk. Na srečanju so bile predstavljene tudi možnosti uporabe kapljičnega namakalnega sistema za izvedbo fertirigacije (gnojenje v kombinaciji z namakanjem).

POPIS POSKUSNIH POVRŠIN

Z željo, da bi ovrednotili ekonomsko upravičenost namakanja oljk v praksi, bomo v okviru projekta na 8 lokacijah izvedli preizkus avtomatizacije namakanja oljk. V ta namen smo v obdobju od 3. 2. 2020 do 20. 2. 2020 naredili popis izbranih lokaciji.

VZPOSTAVITEV VZORČNIH DEMONSTRACIJSKIH NASADOV

V času od 6. 5. 2020 do 8. 6. 2020 je potekala vzpostavitev namakalnih sistemov v vzorčnih demonstracijskih nasadih. Opremljeni nasadi z namakalno opremo bodo služili raziskovalnim potrebam, saj se bodo v le-teh opravljale meritve za ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk pri različnih talnih tipih, rastnih pogojih in kultivarjih. Poleg tega so nasadi tudi referenčne točke, na katerih je možen tudi ogled dobre prakse namakanja oljk in kapljičnega namakanja v trajnih nasadih.

V poletno-jesenskem času 2020 smo izvedli prve demonstracijske prikaze namakanja oljk.

IZVEDBA PRAKTIČNEGA POSKUSA

V vzpostavljenih referenčno-demonstracijskih nasadih smo zasnovali tudi praktične poskuse, kjer na namakanih kot na nenamakanih površinah opravljamo meritve in zbiramo podatke. V sklopu zastavljenega poskusa spremljamo vsebnost vode v tleh, količino dodane vode, meteorološke parametre ter učinek dodane vode na pojav bolezni, škodljivcev, količino in kakovost pridelka ter kondicijo dreves.

VZPOSTAVITEV VZORČNIH DEMONSTRACIJSKIH NASADOV

V jesenskem času 2021 smo izvedli drugi sklop demonstracijskih prikazov.

V spomladanskem času 2022 (2. 4. 2022) smo pričeli s tretjim sklopom demonstracijskih prikazov.

IZVEDBA PRAKTIČNEGA POSKUSA

Junija in Septembra 2021 smo na lokaciji Sermin z izkopom talnega profila, tudi dejansko preverili omočenost talnega profila, pod namakalnimi cevmi.

V letu 2021 je bil v vseh demonstracijskih nasadih zabeležen velik izpad pridelka zaradi aprilske pozebe in kasnejšega intenzivnega trebljenja plodičev. Na nekaterih lokacijah je bil zabeležen 100% izpad pridelka, zato ni bilo moč ovrednotiti vpliva ekonomske upravičenosti namakanja oljk. Poudariti pa je potrebno, da smo v nasadih, kjer izpad pridelka ni bil 100% pri namakanih oljkah zabeležili večje pridelke, kot pri drevesih kjer voda ni bila dodana.

Ukrep namakanja oljk, je bil izveden čez celotno rastno, tudi v nasadih, kjer smo zabeležili 100% izpad pridelka, saj so bile oljke zaradi odsotnosti padavin v mesecu avgustu in prvi polovici septembra močno obremenjene tudi zaradi sušnega stresa. V kolikor oljka v poletnih mesecih trpi sušni stres, bo razvila manj cvetnih brstov, saj se v  poletnih mesecih začne primarna indukcija cvetnih brstov za naslednje leto. Ekonomsko upravičenost namakanja oljk v letu 2021 pa bo moč ovrednotiti šele po zaključku vegetacijske sezone v naslednjem letu.

IZDELAN PROTOKOL VZPOSTAVITVE AVTOMATSKEGA NAMAKANJA

V letu 2022 je bila izdana monografija z naslovom »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje« v tiskani in spletni izdaji.

V letu 2022 je bila izdana tudi monografija»Ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk z avtomatiziranim sistemom za deficitno namakanje« v tiskani in spleni izdaji.

 

OGLED DOBRE PRAKSE S PREDAVANJI ZA STROKOVNJAKE

V mesecu maju je bilo organizirano izobraževanje za strokovnjake, ki pokrivajo področje oljkarstva.

STROKOVNI POSVET NA TEMO NAMAKANJE in PODNEBNE SPREMBE

Dne 30.3.2022 je v Kulturnem domu Rudolfa Bernetiča v Marezigah v okviru projekta »Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja oljk« potekal strokovni posvet z naslovom »Oljkarstvo v luči podnebnih sprememb«.

TISKOVNA KONFERENCA

Dne 30.3.2022 je potekala tiskovna konferenca ob izidu monografije »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«.

Odzivi v medijih

29. 5. 2022 Ljudje in zemlja od 39:48 minute dalje

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174876199?s=tv

17. 4. 2022 Ljudje in zemlja od 6:10 minute dalje

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174865426?s=tv

2. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Vpliv podnebnih sprememb na oljkarstvo

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861624?s=tv

1. 4. 2022 TV Koper - Primorska kronikaZnanje o potrebi namakanja

https://www.primorske.si/plus/sobota/kulinarika/znanje-o-potrebi-namakanja

1. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Strokovni posvet slovenskih oljkarjev

https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174861411

31. 3. 2022 Primorska kronika - V prihodnje več oljčnega olja

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861079?s=tv

31.3. 2022 Radio Koper - Kakšen izziv je namakanje oljk?

https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/zgodbe/kaksen-izziv-je-namakanje-oljk/617655

30. 3. 2022 Radio Koper Capodistria - Olivicoltura e sfide ambientali

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/istria/olivicoltura-e-sfide-ambientali/617595

30. 3. 2022 Primorska kronika - Oljkarstvo in podnebne spremembe od 12:42 minute dalje

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174860793?s=tv

30. 3. 2022 Regional obala - Predstavitev monografije o oljkah, tleh in sušnih razmerah

https://www.regionalobala.si/novica/iz-pretorske-palace-predstavitev-monografije-o-oljkah-tleh-in-susnih-razmerah-video

30. 3. 2022 Primorske novice - Podnebne spremembe in drugi izzivi za oljkarje

https://www.primorske.si/2022/03/29/podnebne-spremembe-in-drugi-izzivi-za-oljkarje

30. 3. 2022 Radio Koper - Oljka potrebuje manj vode, a ta je za pridelek nujna

https://365.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174862426

16. 10. 2021 41.Svetovni dan hrane Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje : Konferenca Hrana, prehrana, zdravje

http://danhrane.ecpd.si/2020/07/22/program-konference-2/

12. 10. 2021 Studio ob sedemnajstih - Oljke v pasti podnebnih sprememb.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174813113

18. 9. 2021 Primorske novice Vreme je nagajalo letina bo pičla

https://www.primorske.si/plus/sobota/vreme-je-nagajalo-oljkarska-letina-bo-picla

15. 10. 2020 – Oddaja Dobro Jutro

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174725170?s=tv

28. 2. 2020 – Obvestilo

https://www.regionalobala.si/novica/2-hlajevi-dnevi-za-oljkarje-ukinjajo-se-nekatera-fitofarmacevtska-sredstva-kaj-bo-z-oljcno-muho

1. 3. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174675415

4. 3. 2020 – Vabilo Hlajevi dnevi

https://ekopercapodistria.si/novice/institut-za-oljarstvo-zrs-koper-vabi-na-2-hlajeve-dneve/

7. 5. 2020 – prispevek Primorska kronika

https://www.facebook.com/tvkoper/videos/2901704923282291/

31. 5. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174696984

9. 7. 2020 – Vabilo na 2.srečanje - Usposabljanje »Vodni viri, vodno dovoljenje ter strokovna in finančna podpora namakanju«

https://www.regionalobala.si/novica/potrebna-predhodna-prijava-institut-za-oljkarstvo-vabi-na-usposabljanje-vodni-viri-vodno-dovoljenje-

15. 7. 2020 – Obvestilo – sprememba lokacije

https://www.regionalobala.si/novica/usposabljanje-za-oljkarje-na-spremenjeni-lokaciji-spremljali-ga-boste-lahko-tudi-v-zivo-prek-spleta

26. 7. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174708416

Diseminacija rezultatov