IZZIVI POSTMODERNE FILOZOFIJE RELIGIJE: TEKSTUALNOST, TRANSCENDENCA, SKUPNOST

Evidenčna številka ARRS: Z6-2665

Trajanje projekta: 1. 10. 2020 – 31. 3. 2023

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije

 

Projekt je formuliran kot odgovor na ključna vprašanja sodobnosti, ko se je sekularno obdobje pretvorilo v postsekularno in se na mnogih ravneh opaža povratek religijskega, tudi v filozofiji. Cilj projekta bo premisliti, kako je formulirano razmerje med vero in razumom v postmoderni filozofiji in kako lahko postmoderna filozofska misel pristopi k kompleksnemu fenomenu religije. Konkretneje bo projekt razdelan na tri večje tematske sklope, ki bodo služili kot stebri postmoderne filozofije religije, ki kot taka doslej še ni bila docela formulirana. V prvem delu, ki bo služil kot metodološka podlaga projektu, se bomo posvetili vprašanju tekstualnosti in interpretacije (Derrida, Gadamer). Od tam se bomo usmerili na vprašanje presežnega, najsi bo v obliki gole forme drugosti (Levinas) ali pa malo bolj določene in s tradicijo zaznamovane figure Boga (Kearney, Caputo),  to bo jedro druge faze projekta. Tretji del pa se bo posvetil vprašanju, kako postmoderna filozofija, s svojim poudarkom na nikoli zares dokončani interpretaciji in vedno že odsotni drugosti, razmišlja o svetu. Tu bo v ospredju misel o skupnosti po koncu komunitarnih projektov (Nancy, Blanchot) in pa politično teološka razsežnost sodobnih filozofskih tokov (Critchley, de Vries).

 

Projekt bo deloval večplastno in ob analizi postmodernih filozofskih smeri (dekonstrukcija, hermenevtika, fenomenologija, kritična teorija) izoblikoval razumljivo sliko postmoderne filozofije religije, ki bo zmožna tolmačiti težavne sodobne fenomene.  V tem kontekstu nas bo po eni strani zanimalo, kaj lahko sodobne filozofije povedo o religijskih pojavih ter tako pomagajo poglobiti razumevanje o kompleksnem fenomenu religije ter s tem prispevajo k poglobljenejšemu odnosu s stvarnostjo, po drugi strani pa bomo pozorni na zamolčane religijske elemente v sodobni filozofski misli, ki nemalokrat nekritično vodijo v izredno problematičen spoj teologije in politike. Ta dvojen pristop bo pripomogel k preseganju modernega razsvetljenskega strogega ločevanja med religijo in filozofijo, ter pripomogel k medsebojnemu sodelovanju in izboljšanju obeh, z novo razvito senzibilnostjo pa pripomogel k boljši družbeni koheziji in spoštljivejšem odnosu do drugega. V sklopu projekta bosta objavljena vsaj dva znanstvena članka (prvi o postmodernem Bogu, drugi pa o sodobnih filozofskih formulacijah vprašanja o skupnem), na temo politično-teoloških elementov v sodobni filozofiji pa bo v zadnjem letu projekta prirejeno mednarodno znanstveno srečanje, kjer bodo rezultati raziskave soočeni z uglednimi strokovnjaki z dotičnega področja.

 

Časovna preglednica uresničevanja projektnih aktivnosti

Obdobje Aktivnost/Dosežek

Vodja projekta

dr. Luka Trebežnik, asistent z doktoratom (ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije)