Kulturno-zgodovinski vidiki staranja: izkušnje, reprezentacije, identitete

Evidenčna številka ARRS: J6-2572

Trajanje projekta: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije

Chalmers, George Paul; An Old Woman; National Galleries of Scotland; http://www.artuk.org/artworks/an-old-woman-209893

Projektna raziskava se bo osredotočila na kulturne in družbene vidike staranja v 19. in 20. stoletju na Slovenskem. Starost bo obravnavana z interdisciplinarnim pristopom kot družbeni in kulturni konstrukt, poudarila pa bo kompleksnost in pluralnost izkušenj starosti. Izpostavila bo pomen povezave med kulturnimi reprezentacijami in individualnimi izkušnjami staranja skozi perspektivo spola.

V tem okviru se bo preučevalo sledeče tematske sklope, ki se med seboj tesno prepletajo in dopolnjujejo:

 1. struktura populacije, vseprisotnost starih med letoma 1848 in 1914;
 2. starajoče se telo: biološke značilnosti staranja;
 3. podobe starosti glede na spol;
 4. politični, družbeni in kulturni, pravni in ekonomski pomeni starosti;
 5. individualne percepcije procesa staranja in starosti ter konstrukcija novih identitet.

 

Vodja projekta

 

Dr. Urška Bratož, znanstvena sodelavka (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalke 27531)

Sodelavci projekta

Dr. Dragica Čeč (ZRS Koper, šifra raziskovalca 27937)

Dr. Borut Klabjan (ZRS Koper, šifra raziskovalca 24376)

Dr. Gašper Mithans (ZRS Koper, šifra raziskovalca 29463)

Dr. Tomislav Vignjević (ZRS Koper, šifra raziskovalca 21752)

Dr. Tilen Glavina (ZRS Koper, šifra raziskovalca 33310)

Dr. Rok Svetlič, (ZRS Koper, šifra raziskovalca 21580)

Dr. Claudio Povolo, (ZRS Koper, šifra raziskovalca 51825)

Dr. Vojko Pavlin, (ZRS Koper, šifra raziskovalca 52494)

Dr. Matic Batič (šifra raziskovalca 38227)

Alenka Obid (ZRS Koper, šifra raziskovalca 23810)

Dr. Filip Čuček (INZ, šifra raziskovalca 24282)

Dr. Andrej Studen (INZ, šifra raziskovalca 10673)

Dr. Meta Remec (INZ, šifra raziskovalca 30894)

Dr. Katarina Keber (ZRC SAZU, šifra raziskovalca 24476)

Konference

Mednarodna konferenca

Starost in staranje: historiografske in družbeno-kulturne perspektive

15. in 16. november 2023 v Humanističnem centru ZRS Koper, Kreljeva 6, Koper.

 

Mednarodni simpozij (sofinanciran s strani ARIS v okviru raziskovalnega projekta Kulturno-zgodovinski vidiki staranja: izkušnje, reprezentacije, identitete) bo potekal v angleškem jeziku in bo vključeval interdisciplinarne prispevke, ki bodo na različne načine in z raznolikih zornih kotov osvetlili pluralnost in heterogenost na starost vezanih percepcij in reprezentacij od 19. stoletja do sodobnosti.

 

Konferenca bo potekala hibridno, za oddaljen dostop sledite naslednjim povezavam:

sreda, 15. november: https://us02web.zoom.us/j/88993466979?pwd=ck1nMHZCMUFiSkZad1NTT0x5U1owUT09

četrtek, 16. november: https://us02web.zoom.us/j/87133609647?pwd=dGE1R251d3VhYVZ4MEtaSjlWTmwrZz09.

 

PROGRAM KONFERENCE (pdf)

ZBORNIK POVZETKOV (pdf)


 

International conference

Old Age and Ageing: Historiographic and Socio-Cultural Perspectives

(15th and 16th November 2023)

at the Humanistic Centre (Science and Research Centre Koper), Kreljeva 6, Koper – Slovenia

The international conference (co-funded by ARIS) will be held in English and will include interdisciplinary contributions that will shed light on the plurality and heterogeneity of age-related perceptions and representations from the nineteenth century to the present day, from a variety of perspectives.

 

PROGRAMME OF THE CONFERENCE (pdf)

BOOK OF ABSTRACTS (pdf)

 

The conference will be hybrid – for participation online, please follow these links:

Wednesday, 15 November: https://us02web.zoom.us/j/88993466979?pwd=ck1nMHZCMUFiSkZad1NTT0x5U1owUT09

Thursday, 16 November: https://us02web.zoom.us/j/87133609647?pwd=dGE1R251d3VhYVZ4MEtaSjlWTmwrZz09.

 

 

Pregled realizacije

1. Raziskovalni načrt

Prvi sestanek projektne skupine (18. 9. 2020) – uskladitev delovnih nalog, zasnova raziskovalnih smernic

2. Empirične raziskave

 • Članici projektne skupine, dr. Dragica Čeč in dr. Urška Bratož, sta se udeležili ‘online’ mednarodnega simpozija na temo zgodovine telesa in telesnosti v jadranskem prostoru (X. istarski povijesni biennale: Corpus, carnalitas…), ki je potekal med 20. in 21. majem 2021 v organizaciji Zavičajnega muzeja Poreštine, Filozofske fakultete Sveučilišta Jurja Dobrile Pula ter Državnega arhiva v Pazinu. Predstavili sta del svojih raziskav v okviru projekta. PDF
 • V okviru dvodnevnega simpozija, posvečenega EPIDEMIJAM IN ZDRAVSTVU V HISTORIČNI PERSPEKTIVI, ki ga je 14. in 15. oktobra 2021 organiziral ZRC SAZU, je bil predstavljen tudi prispevek dr. Urške Bratož z naslovom »Ostareli v primežu epidemije: kolera in domet oskrbe v Avstrijskem primorju«. Referat je nastal na podlagi raziskav, ki potekajo znotraj projekta J6-2572.

Več o simpoziju na: https://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/epidemije-zdravstvo-v-zgodovinski-perspektivi

 • V četrtek, 16. decembra 2021 je potekala spletna delavnica z naslovom STAROST IN STARANJE V STOLETJU MEŠČANSTVA (MEŠČANSKI POGLEDI NA STARANJE). Referenti z različnih slovenskih raziskovalnih ustanov, med njimi tudi nekaj članov projektne skupine, so razpravljali o tradicijah, ki so vzpostavile današnje dojemanje starosti v zahodnih družbah. Opazovane so bile podobe starosti v dobi meščanstva, ki odražajo določene vrednote in producirajo nekatere stereotipne podobe. Na eni strani je bila opazovana podoba starosti kot obdobja slabega zdravja ter zmanjševanja premoženja in moči, na drugi pa tudi starosti, ki je zaznamovana z izkušnjami in v določenih pogledih tudi z večjo neodvisnostjo.

Program spletne delavnice PDF

3. Rezultati projekta

  1. Objavljeni članki

  ČEČ, Dragica. Revni – ostareli v času kriz : družba na dlani. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2020, letn. 43, št. 2, str. 307-329, graf. prikaz. ISSN 0351-2835. [COBISS.SI-ID 49289219]

  ČUČEK, Filip. Beseda, dve o ptujski hiralnici. V: SMILJANIĆ, Ivan (ur.). Sočutje in stigma : družbene razlike in revščina v slovenski novejši zgodovini. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2022. Str. 101-113, ilustr. Zbirka Vpogledi, 24. ISBN 978-961-7104-15-8. ISSN 2350-5656. [COBISS.SI-ID 113793539]

   

  1. Prispevki na konferencah in delavnicah

  BRATOŽ, Urška. Ostareli v primežu epidemije : kolera in domet oskrbe v Avstrijskem Primorju. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Epidemije in zdravstvo v zgodovinski perspektivi : znanstveni simpozij : program simpozija in povzetki referatov, Atrij ZRC, Ljubljana, Novi trg 2, 14. in 15. oktobra 2021. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2021. Str. 26. https://www.zrc-sazu.si/sites/default/files/e-Epidemije-ZRC%20ZIMK.pdf. [COBISS.SI-ID 82082307]

  ČEČ, Dragica. Telo reveža v kontekstu institucionalne podpore = The body of the poor in the context of institutional support. V: Corpus, carnalitas — : o tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru = corpo e corporeità nella storia dell’ area adriatica = the body and corporality in the history of the Adriatic : 10. Istarski povijesni biennale = 10. Biennale storica istriana = 10th Istrian History Biennale : Međunarodni znanstveni skup = Convegno scentifico internazionale = International Scientific Conference : knjiga sažetaka = libro dei riassunti = book of abstracts : 20. – 21. 5. 2021, online. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine: = Museo del territorio parentino, 2021. Str. 31. https://ffpu.unipu.hr/_download/repository/Knjiga_sazetaka.pdf. [COBISS.SI-ID 65574915]

  BRATOŽ, Urška. Staro telo : medicinski pogled 19. stoletja = The old body : nineteenth-century medical perspective. V: Corpus, carnalitas — : o tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru = corpo e corporeità nella storia dell’ area adriatica = the body and corporality in the history of the Adriatic : 10. Istarski povijesni biennale = 10. Biennale storica istriana = 10th Istrian History Biennale : Međunarodni znanstveni skup = Convegno scentifico internazionale = International Scientific Conference : knjiga sažetaka = libro dei riassunti = book of abstracts : 20. – 21. 5. 2021, online. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine: = Museo del territorio parentino, 2021. Str. 16. https://ffpu.unipu.hr/_download/repository/Knjiga_sazetaka.pdf. [COBISS.SI-ID 65568259]

  ČEČ, Dragica. Meščanski pogledi in odnosi do starosti in starostnikov. V: Starost in staranje v stoletju meščanstva : (meščanski pogledi na staranje) : spletna delavnica : 16. december 2021. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, 2021. Str. [2]. https://arhiv.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/12/delavnica_starost_dec21.pdf. [COBISS.SI-ID 90395139]

  BRATOŽ, Urška. Staranje v “družbi, ki se sprehaja lepo umita in počesana, nosi rokavice in ustanavlja hiralnice”. V: Starost in staranje v stoletju meščanstva : (meščanski pogledi na staranje) : spletna delavnica : 16. december 2021. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, 2021. Str. [2]. https://arhiv.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/12/delavnica_starost_dec21.pdf. [COBISS.SI-ID 90398467]

  REMEC, Meta. “Človeško življenje zdravo ohraniti in podolgšati.” : vpliv Christopha Wilhelma Hufelanda na dojemanje starosti in staranja v dobi meščanstva. V: Starost in staranje v stoletju meščanstva : (meščanski pogledi na staranje) : spletna delavnica : 16. december 2021. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, 2021. https://arhiv.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/12/delavnica_starost_dec21.pdf. [COBISS.SI-ID 92399619]

  VIGNJEVIĆ, Tomislav. Podobe starosti v umetnosti druge polovice 19. stoletja. V: Starost in staranje v stoletju meščanstva : (meščanski pogledi na staranje) : spletna delavnica : 16. december 2021. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, 2021. Str. [3]. https://arhiv.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/12/delavnica_starost_dec21.pdf. [COBISS.SI-ID 90401027]

   

  1. O projektu v medijih:

  BRATOŽ, Urška. Staranje v historični perspektivi. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 3. mar. 2021, letn. 75, št. 50, str. 18, ilustr. ISSN 1854-0570. https://www.primorske.si/2021/03/02/staranje-v-historicni-perspektivi. [COBISS.SI-ID 56629763]

  ŽIBRET, Andreja. Nekoč so starost enačili z revščino. Delo. [Tiskana izd.]. 12. jan. 2022, leto 64, št. 9, str. 12, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 94069507]