Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

Evidenčna številka ARRS: J6-9393

Trajanje projekta: 01. 07. 2018 – 30. 06. 2021

Vodja: dr. Nadja Furlan Štante, višja znanstvena sodelavka (ZRS Koper)

Temeljno izhodišče predlaganega projekta je vprašanje pomembnosti kultiviranja aktivnega, iskrenega medreligijskega dialoga, v kontekstu sodobnih migracij, ki prepoznava in razbija negativne stereotipne predstave in predsodke, dviguje raven strpnosti, spoštovanja in krepi medsebojno razumevanje tako v vsakdanjem življenju posameznikov različnih veroizpovedi in duhovnosti kot tudi na hierarhični institucionalni religijski ravni.

Projekt se osredotoča na etiko medsebojne soodvisnosti in funkcijo opolnomočenja (posameznika in družbe) po medreligijskem dialogu in preko njega. Slednje namreč lahko razumemo kot nujen korak v evoluciji medčloveških in medreligijskih odnosov.

V širšem kontekstu analizira različne poti in oblike medreligijskega dialoga. Analizirali bomo teoretske okvirje relevantnih avtorjev tako v globalnem kot tudi lokalnem znanstvenem prostoru. Poskusili bomo oblikovati ustrezen model medreligijskega dialoga v slovenskem družbeno-religijskem prostoru ter opozorili na specifike tega prostora. Pri tem bomo preizpraševali vlogo moralnih in intelektualnih vrlin, iskanje novih etičnih kriterijev in teoloških odzivov na migrantsko krizo v Evropi ter vlogo komunikacije in kultiviranja etične geste poslušanja ter pomena vključevanja ženskih glasov v okvir medreligijskega dialoga. Zraven tega bomo v okviru nove religijske etike iskali možne poti razreševanja in transformacije religijskih konfliktov na področju Balkana (s poudarkom na Sloveniji ter Bosni in Hercegovini). Razlog, da se bomo v projektu ukvarjali tudi z BiH je dejstvo, da ima BiH izkušnjo medreligijskega dialoga in povojnega peacebuildinga (izgradnje miru) in, da je Islamska skupnost druga največja verska skupnost v Sloveniji, katere pripadniki so večinoma Bošnjaki. Ti iz BiH črpajo svoje modele oziroma vzorce za medreligijski dialog in jih implementirajo v slovenski prostor. Prepoznavanje in razumevanje teh modelov in vzorcev je nujno za premostitev medreligijskih nesoglasij in morebitnih konfliktov. Zato bomo vzporedno s temi raziskavami preučili tudi zgodovinsko dimenzijo zaznamovanosti medreligijskih odnosov v Sloveniji in Bosni.

Vodja projekta

Sodelavci projekta

Dr. Gorazd Andrejč (ZRS Koper in Univerza v Groningenu Fakulteta za Teologijo in Religiologijo)

Dr. Maja Bjelica (ZRS Koper)

Dr. Mateja Centa (UL Teološka fakulteta)

Dr. Gašper Mithans (ZRS Koper)

Dr. Vojko Strahovnik (UL Teološka fakulteta)

Dr. Lenart Škof (ZRS Koper)

Dr. Anja Zalta (UL Filozofska fakulteta)

Dr. Bojan Žalec (UL Teološka fakulteta)

REZULTATI PROJEKTA

 

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS


KONFERENCE IN OKROGLE MIZE:

 

ZNANSTVENE PUBLIKACIJE

 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Strengths and weaknesses of women’s religious peace-building (in Slovenia). Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2020, letn. 30, št. 3, str. 343-354. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2020/12/ASHS_30-2020-3_FURLAN.pdf
 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Christian-Muslim women in religious peacebuilding, breaking cycles of violence. Poligrafi: revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, 2020, vol. 25, no. 99/100, str. 45-55. http://ojs.zrs-kp.si/index.php/poligrafi/article/view/249/322.
 • MITHANS, Gašper. Religious communities and the change of worldviews in Slovenia (1918–1991): historical and political perspectives. Annales: anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. 2020, letn. 30, št. 3, str. 415–434. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2020/12/ASHS_30-2020-3_MITHANS.pdf
 • MITHANS, Gašper. Religious conversions and religious diversification in interwar Yugoslavia and Slovenia. Occasional papers on religion in Eastern Europe. 2020, vol. 40, iss. 2, str. 48-76. https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss2/6/
 • BJELICA, Maja. Listening to otherness: the case of the Turkish Alevis. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2020, letn. 30, št. 3, str. 367-382. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2020/12/ASHS_30-2020-3_BJELICA.pdf
 • BJELICA, Maja. O proučevanju in razumevanju turških alevijskih skupnosti: izbrani antropološki in etnografski pogledi. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2020, 60, št. 2, str. 16-29r. https://www.sed-drustvo.si/domains/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-60-2-2020-manjsa-resolucija-1.pdf.
 • BJELICA, Maja. Review of Carool Kersten, Contemporary thought in the Muslim world: trends, themes, and issues. London and New York: Routledge, 2019, 218 pp. Poligrafi: revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, 2020, vol. 25, no. 99/100, str. 147-155. http://ojs.zrs-kp.si/index.php/poligrafi/article/view/264/327
 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Ženski glasovi in akcije v medreligijskem dialogu in religijski izgradnji miru v slovenskem kontekstu. Poligrafi: revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, 2019, vol. 24, no. 95/96, str. 23-41. https://doi.org/10.35469/poligrafi.2019.210.
 • STRAHOVNIK, Vojko. Global ethics: Perspectives on Global Justice. Berlin: LIT Verlag, 2019. Avtor v svojem delu obravnava več vrst pravičnosti (razdelilna, prispevala, globalna, statusna, obnovitvena, spoznavna) ter jih na izviren in poglobljen način poveže v okviru razprave o najbolj perečih etičnih izzivih, s katerimi se sooča človeštvo kot celota. Nepravičnost (v vseh njenih oblikah) se izkazuje kot temeljni etični in tudi širše družbeni izziv, delo pa ponudi celostno razumevanje tega pojava ter pokaže tudi na poti doseganja pravičnosti. Monografija je bila izbrana med dosežke “Odlični v znanosti” za področje humanistike – gre za projekt ARRS, kjer agencija izpostavi najvidnejše in naboljše raziskovalne dosežke leta. Povezava do knjige: https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-91124-7
 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. The feminine (he)art of caring and the power of feminine divine as new ethics of peace and ecojustice. The ecumenical review, 2018, vol. 70, iss. 4, str. 651-660. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/erev.12391.
 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Gender-based violence, religion and migration: women as symbols of cultural identity. V: ŠKOF, Lenart (ur.), GORNIK, Barbara (ur.). Ontologies of asylum, Poligrafi, 2018, vol. 23, no. 91-92, str. 77-93, 228, 234. https://arhiv.zrs-kp.si/index.php/research-2/zalozba/poligrafi/.

 

KONFERENCE IN GOSTUJOČA PREDAVANJA

 • MITHANS, Gašper. Suppressed Croatian-Slovenian Catholic parish in San Francisco and parishioners’ efforts for its reopening. V: 2020 SUSI Scholars Virtual Conference: August 17-18, 2020. Philadelphia: Dialogue Institute: Journal of Ecumenical Studies. 2020, str. 1-6. https://dialogueinstitute.org/s/exploration_Gasper-Mithans-1.pdf
 • MITHANS, Gašper. Religious conversions, diversification and political myths in interwar Yugoslavia and Slovenia: predavanje na University of California, Berkeley, 28. 5. 2020.
 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Towards ecological sensitization and ecological justice: a call for a joint (women’s) inter-religious peace-building. V: ANDRIANOS, Lucas A. (ur.). Kairos for creation: confessing hope for the earth: the “Wuppertal call”: contributions and recommendations from an International Conference on Eco-Theology and Ethics of Sustainability, Wuppertal, Germany, 16-19 June 2019, (For Human Rights, vol. 20). Solingen: Foedus. cop. 2019, str. 243-251.
 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Postmodern perception of the role of women in environmental sensitization of the Roman Catholic Church. V: PRÜLLER-JAGENTEUFEL, Gunter (ur.). Towards just gender relations: rethinking the role of women in church and society, (Religion and transformation in contemporary European society (Print), ISSN 2198-5235, Bd. 13). Göttingen: V & R unipress. cop. 2019, str. 295-302.
 • BJELICA, Maja. Re-binding through listening: the case of the Turkish Alevis. Znanstvena delavnica projekta MUD-HUB: Towards Tolerant and Plural Dialogues of Values and Religions in the Euro-Mediterranean. Trst (Italija), 26.–27. 9. 2019.
 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Ecological racism, ecological in-justice: a call for a joint women’s inter-religious action : vabljeni prispevek na 6th International Conference on Ecological Theology and Environmental Ethics (ECOTHEE-2019) September 23-26, 2019, OAC, Kolympari, Crete.
 • BJELICA, Maja. Music of the Alevis in Turkey: (Dis)identification and Fluidity. Mednarodni simpozij Zvok, pesem, političnost. Ljubljana, 29.–31. 8. 2019.
 • MITHANS, Gašper. Conversions of convenience and ‘minority’ religions in interwar Slovenia: 17th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR), “Religion – Continuations and Disruptions”, Tartu, June 25 to June 29, 2019.
 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Eco-theology, eco-feminism : a constructive philosophical approach to the contemporary ecological crisis : predavanje za slušatelje smeri ‘Religionsphilosophie heute: Themen, Probleme, Perspektiven’, Univerza na Dunaju, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, 26. jun. 2019.
 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Women’s voices in Christian-muslim interreligious dialogue: a venue for religious peace-building. V: ANDREJČ, Gorazd (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts = Program in povzetki, International Conference New Philosophical and Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue, Portorož, May 27-29, 2019 = Mednarodna konferenca Novi filozofski in teološki temelji za krščansko-islamski dialog, Portorož, 27.-29. maj, 2019. Koper: Science and Research Centre Koper, Annales ZRS: = Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS. 2019, str. 34.
 • BJELICA, Maja. The Turkish Alevis and their interreligious dialogical inclination. V: ANDREJČ, Gorazd (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts = Program in povzetki, International Conference New Philosophical and Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue, Portorož, May 27-29. Koper: Science and Research Centre Koper, Annales ZRS, 2019, str. 33.
 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. The power of the feminine: women’s voices in religious peace-building and transformation of negative gender stereotypes and prejudices. V: Paper sessions: The hope and despair of religions: Exploring the nexus of theory and praxis, 24-27 April, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, The hope and despair of religions: Exploring the nexus of theory and praxis, 24-27 April, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina. [S. l.: s. n. 2019], str. 15. http://www.esitis.org/wp-content/uploads/esitis-conference-paper-sessions.pdf.
 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Ženski glasovi v medverskem dialogu in verska gradnja miru = Women’s voices in interreligious dialogue and religious peacebuilding. V: ANGLEITNER SAGADIN, Tanja (ur.). 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj!, Maribor, 15.-16. 3. 2019 = 7th Scientific Conference with International Participaton All About People: Future Fit!: zbornik povzetkov = book of abstracts. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea – ECM. 2019, str. 136-137. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/12/14/70-1.
 • MITHANS, Gašper. Vatican’s diplomacy, relations with non-Catholic religions and the Yugoslav concordat: predavanje na Study of Religions Department, University College Cork, 24. 10. 2018.
 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Women and vulnerability: between violence and religious peace-building. V: Empowering women in conflict: ecumenical engagement for peace and justice: Conference book. [Lviv: Faculty of Philosophy and Theology, Ukrainian Catholic University. 2018], str. 16-17.

 

MEDIJI

 • FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Vloga žensk v teologiji : prispevek v oddaji Ženski obraz Boga, Obzorja duha, TV Slovenija, 1. program, 6. 12. 2020. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174737441?s=tv.
 • VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), MUSTAFIĆ, Nevres (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), FURLAN-ŠTANTE, Nadja (diskutant). Etika enega Boga, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174590831.