OTROKOSREDIŠČNI PRISTOP PRI INTEGRACIJI PRISELJENIH OTROK: VLOGA ŠOLE PRI INTEGRACIJI GLEDE NA ASPEKT STARŠEV

Evidenčna številka ARRS: Z5-3219

Trajanje projekta: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2023

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za družboslovne študije

Projekt temelji na delnih rezultatih tekočega projekta Obzorje 2020 na temo »Mapping and overcoming integration challenges for migrant children« (»Identifikacija in premagovanje izzivov vključevanja otrok migrantov«) z naslovom »Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi« (MiCREATE) in ga dopolnjuje glede aspekta vloge staršev. Projekt MiCREATE, ki se je začel januarja 2019 in se bo končal (s podaljšanjem zaradi Covid-19 razmer) junija 2022, se poslužuje otrokosrediščnega pristopa, s čimer ustvari prostor, ki bi otrokom omogočal, da izrazijo sebe in svoje interese ter zaobidejo domneve o tem, kaj »mi« – odrasli – običajno razumemo kot kazalce in spodbujevalce integracije. Glavni cilj projekta je spodbuditi vključevanje priseljenih otrok z uporabo otrokosrediščnega pristopa na izobraževalni ravni in ravni politike s tem, da 1.) identificira obstoječih ukrepe in programe vključevanja, 2.) analizira družbeno-kulturne učinke integracijskih programov s študijami primerov in 3.) razvije možne pristope h kulturni integraciji in prepoznavanju družbenih vlaganj, zlasti v izobraževalnih politikah in šolskih sistemih, katerih cilj je opolnomočiti otroke v etnično/kulturno raznoliki družbi.

Glavni cilj predlaganega projekta »Otrokosrediščni pristop pri integraciji priseljenih otrok: vloga šole pri integraciji glede na aspekt staršev« je raziskati različne integracijske ukrepe vključevanja priseljenih otrok v različnih nacionalnih okoljih (slovensko (Istra, Ljubljana, Maribor), avstrijsko (Dunaj), špansko/katalonsko (Barcelona) in dansko (Odense)) ter izobraževalnih stopnjah (osnovne in srednje šole) v zvezi z vključevanjem staršev. Pri tem bo navezano na vprašanja spola, identitete, dosežkov, blaginje, odnosom med domom in šolo, diskriminacijo itd. Dobre prakse, ki podpirajo enake življenjske možnosti, bodo identificirane s pomočjo različnih deležnikov. Vključevanje staršev in njihova podpora se zdita ključnega pomena za otrokovo dobro počutje, za vključevanje v šolo in doseganje izobraževalnih dosežkov (Nakeyar idr. 2018;[1] Harttgen in Klasen 2008;[2] Madrigal Sapungan in Mondragon Sapungan 2014[3]), vendar pogosto nista upoštevani (MiCREATE). Migracije odločilno vplivajo na družinske odnose, lahko npr. destabilizirajo družinske odnose, kar lahko povzroči izgubo prepoznavnosti in pripadnosti (Sime 2018[4]). Namen pričujočega projekta je torej v analizo integracije priseljenih otrok vzeti še aspekt staršev oziroma njihovo vključevanje v šolsko okolje z upoštevanjem otrokosrediščnega pristopa.

[1] Nakeyar, Cisse, Esses, Victoria in Reid, Graham. J. 2018. The Psychosocial Needs of Refugee Children and Youth and Best Practices for Filling These Needs: A Systematic Review. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 23 (2): 186–208.

[2] Kenneth Harttgen, K. in Klasen, S. (2008): Well‐being of Migrant Children and Migrant Youth

in Europe.

[3] Madrigal Sapungan, G. in Mondragon Sapungan, R. (2014): Parental Involvement in Child’s Education: Importance,  Barriers and Benefits. Asian Journal of Management  Sciences & Education, 3(2).

[4] Sime D. (2018). Belonging and Ontological Security Among Eastern European Migrant Parents and Their ChildrenCentral and Eastern European Migration Review 7(1): 35-53.

Časovna preglednica uresničevanja projektnih aktivnosti

Obdobje Aktivnost
1. FAZA Pregled in analiza dosedanjih raziskav in relevantne literature za različne nacionalne kontekste
2. FAZA Priprava na terensko raziskavo, priprava metodološkega instrumentarija
3. FAZA Implementacija študije primera /terenske raziskave v Sloveniji v treh regijah (Istra, Ljubljana, Maribor), vse skupaj v 6 šolah (ena osnovna in ena srednja šola na regijo)
4. FAZA Analiza in delna interpretacija slovenske študije primera
5. FAZA Implementacija študije primera/terenske raziskave v Avstriji (Dunaj), Španiji/ Kataloniji (Barcelona) in na Danskem (Odense), vse skupaj v 6 šolah (ena osnovna in ena srednja šola na državo/mesto)
6. FAZA Analiza in delna intepretacije avstrijske, španske/katalonske in Danske študije primera
7. FAZA Skupna analiza in interpretacija, priprava končnega poročila, priprava znanstvenih in strokovnih člankov

Vodja projekta

Dr. Maja Zadel, asistentka z doktoratom (ZRS Koper, Inštitut za družboslovne študije)

REZULTATI PROJEKTA

 

Bibliografski dosežki

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

MEDARIĆ, Zorana, ZADEL, Maja. »Družina je najpomembnejša!« Vloga družine pri integraciji priseljenih otrok v šolsko okolje. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Socio-ekološka transformacija : Slovensko sociološko srečanje : Ljubljana, 4. in 5. november 2022. Elektronska izd. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2022. Str. 22-27. ISBN 978-961-94302-7-9. https://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2022/11/SSD-ZBORNIK-PRISPEVKOV-22-WEB-OK.pdf. [COBISS.SI-ID 132506883]
financer: EU, Horizon 2020 research and innovation programme, 822664, Micreate project – Migrant Children and Communities in a Transforming Europe, MiCREATE; ARRS, Raziskovalni programi, P6-0279, SI, Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti; ARRS, Podoktorski projekti, Z5-3219, SI, Otrokosrediščni pristop pri integraciji priseljenih otrok: vloga šole pri integraciji glede na aspekt staršev

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

ZADEL, Maja, MEDARIĆ, Zorana. “The family is most important!” Child-centered perspectives on the role of the family in the integration process. V: SEDMAK, Mateja (ur.), DEŽAN, Lucija (ur.), KONČAN, Sandra (ur.). Child migration and integration: trends and challenges : international conference : Ljubljana, June 2-4, 2022 : book of abstracts. Koper: Science and Research Centre, Annales ZRS: = Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2022. Str. 60. ISBN 978-961-7058-84-0. [COBISS.SI-ID 110579715]
financer: EU, Horizon 2020 research and innovation programme, 822664, Micreate project – Migrant Children and Communities in a Transforming Europe, MiCREATE

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

ZADEL, Maja. Nacionalna in kulturna identiteta : kvantitativno in kvalitativno raziskovanje transkulturnih identitet. Arhiv družboslovnih podatkov : ADP. 2022. ISSN 2385-9415. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/publikacije_adp/publikacija/419/https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/publikacije/predavanja/2022/2022_pred_EtMig_Zadel.pdf. [COBISS.SI-ID 136525571]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

ZADEL, MajaParents’ role in childcentered integration into schools : lecture given at the study programme “Intercultural education and Danish as a second language,” University of Southern Denmark, 25 November 2022. [COBISS.SI-ID 133647875]