Preživeti dobo Antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti

Evidenčna številka ARRS: J7-1824
Trajanje projekta: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023

Vodja projekta: prof. dr. Lenart Škof (ZRS Koper)


Namen projekta je rešiti nasprotje in neravnovesje med kulturo, naravo in etiko v antropocenu, in sicer s pomočjo inovativnega in kritičnega interdisciplinarnega pristopa. Ta pristop postavlja nove pogoje glede t.i. elementarne ‘vodne’ in ‘zračne’ trajnosti (elementa vode in zraka) in nudi uporabo novega filozofsko-etičnega razmišljanja, ki ga je treba doseči s soustvarjanjem inovativnih transformacij, ki pospešujejo premike v zavesti, načrtovanju in delovanju. Projekt tako podpira elementarno filozofijo vode in zraka ter s tem povezane (eko)pedagoške inovacije, ter slednjič kreativno industrijo z vključeno biosocialno in kulturno geografijo, kar naj bi bili skupaj ključ za približevanje novi paradigmi, s katero se človeštvo zavzema za zemljo s pomočjo novih in inteligentnih trajnostnih praks in nove okoljske pedagogike. Z izrecnim povezovanjem okoljskega diskurza in komunikacije z oblikovanjem politik se opredeljujejo kanali vpliva na določevalce in se zagotavljajo nove možnosti razmišljanja in povezovanja kritičnih področij v okviru humanističnih, družboslovnih in okoljskih študij. Projekt obravnava tri interdisciplinarno prepletena vprašanja: 1) ontologijo okolja (tako imenovana vodna in zračna pismenost ter biosocialna (kulturna) geografija), 2) okoljsko (kritično) pedagogiko in 3) okoljsko javno politiko. V projektu uporabljamo elementarno pismenost (Hawke in Palsson, 2017) za prenos sedanjih razumevanj in izdelavo ter vpeljavo novega vpogleda, upravljavske reforme in filozofske analize obnovitvene ali restorativne ekološke pravičnosti in prakse. To je neločljivo povezano z razumevanjem ‘elementov’ in njihovih soodvisnosti s človeškimi in živalskimi kulturami – vse to kot del intra-, inter- in ekstra-kompleksnih adaptivnih sistemov. Prvič v zgodovini modernega zahodnega razmišljanja je Ludwig Feuerbach leta 1841 preroško napovedal, da je treba njegovo filozofijo razumeti kot pnevmatsko vodno terapijo (‘pneumatische Wasserheilkunde’) in da je ‘voda najčistejše sredstvo za spoprijateljevanje z naravo’ (Feuerbach 1957, 276). Feuerbachova zamisel je bila, da moramo najti in ponovno pridobiti našo pot do narave in naše elementarne senzibilitete, pri čemer je dajal prednost elementoma vode in zraka; s tem se je začela nova možnost za ponovno povezovanje z naravo, njenimi elementi in našo pozabljeno ontološko-okoljsko-materialno eksistenco. ‘Elemente’ tako razumemo v smislu nekaterih glavnih del o elementih – vodi, zraku, ognju in zemlji, t.j. v delih Zraku in sanjah, ter Vodi in sanjah G. Bachelarda (Bachelard 2006 in 2011), ekološko filozofijo elementov Merleau-Pontyja (Merleau-Ponty 2007) in iz del Luce Irigaray o vodi in zraku kot ontološkomaterialnem substratu našega sveta (Irigaray 2008 in 2016). Posebnost teh del sta torej elementa vode (kot element fluidnosti / poroznosti; Hawke in Palsson 2017) in zraka (kot element nove ‘filozofije dihanja’ ali respiratorne filozofije; Škof in Berndtson 2018; Irigaray 2016). Ta dva elementa spodbujata vse življenje in se kritično zanašata na vzajemnost čistih vodnih in atmosferskih pogojev za izražanje, so-razvoj in reorganizacijo, ki podpirajo življenje. Kritični vidik raziskovalnega projekta je inovativen in vključujoč eko-pedagoški pristop, ki navdihuje vrsto zainteresiranih strani (odločevalcev) in se uporablja za prekinitev že obstoječih strukturnih ovir (Kopnina, 2014; Dolšak in Hillyard, 2014) v okviru okoljskih politik. Projekt kot metodo vključuje teorijo kompleksnih adaptivnih sistemov (CAS – interdisciplinarna metoda) avtorjev Prigogina in Stengersove (1984), metodo, ki sta jo nadalje razvila Levin (1998) in Kauffman (1993). Njihovo delo se nadgrajuje z elementarno vodno in zračno pismenostjo, ki planet prepoznava kot kompleksen adaptivni sistem, ki temelji na naših raziskavah ontološko-pedagoškega potenciala vode in zraka.

Narava je postala vse večja potrošna dobrina in je ekološko skrajno degradirana zaradi pomanjkanja učinkovitega vzajemnega spoštovanja in etičnega vodenja, osredotočenega na družabništvo, ter tudi zaradi pomanjkanja pametnega oskrbništva (Hawke in Palsson 2017). Z osredotočanjem na ekologijo in z vodenjem nove ekološke pravičnosti s pomočjo hidrologike, zračno-respiratornega razmišljanja in oblikovanja pragmatičnih in filozofskih vpogledov, ki postanejo del vložka v spoštljiv soobstoj različnosti, bo predlagana raziskava zagovarjala povezljivost in prožnost, strah in začudenje (Škof in Berndtson 2018; Irigaray in Marder 2016; Škof 2015) in okoljsko pedagogiko (Spannring 2018, Washington 2018). Te vrste motiviranost navdihuje odgovornost v oblikovanju izobraževanja in angažiranju državljanov, saj govori z naravo, in ne o naravi kot pasivnem in podrejenem ‘Drugem’.

Primarno interdisciplinarni projekt ima tri glavne cilje:

I. Razumeti in sousmerjati tokove voda in zraka ter njunih povezav bolj celovito in z okoljsko, gospodarsko in kulturno vrednostjo z upoštevanjem ekološke pismenosti;

II. Razvijati in izvajati filozofsko elementarno pismenost z zrakom in vodo ter spodbujati razumevanje filozofskega in kulturno-geografskega področja okolja z uporabo kompleksnih adaptivnih sistemov v smeri nove okoljske ontologije;

III. Pospeševati ekološko restorativno pravičnost in intersubjektivno etiko v teoriji in praksi preko inovativne filozofije in z (bio)spoštovanjem elementarnih svetov, utemelljenih v posebni, kreativni in vključujoči pedagogiki.

Vodja projekta

prof. dr. Lenart Škof (Inštitut za filozofske študije, ZRS Koper)

Sodelavci projekta

Dr. Shé Hawke Mackenzie (Mediteranski inštitut za okoljske študije, ZRS Koper)

Dr. Nadja Furlan Štante (Inštitut za filozofske študije, ZRS Koper)

Dr. Nives Dolšak (Alma Mater Europea – Evropski center, Maribor in School of Marine and Environmental Affairs, Univerza v Washingtonu, Seattle, ZDA)

Dr. Maja Bjelica (Inštitut za filozofske študije, ZRS Koper)

Dr. Petri Berndtson (Inštitut za filozofske študije, ZRS Koper)

Dr. Reingard Spannring (Univerza v Innsbrucku, Austrija)

Dr. Rado Bohinc (Pravni inštitut, ZRS Koper)

Od leve proti desni: Reingard Spannring, Shé Hawke, Lenart Škof, Nadja Furlan Štante, Kristjan Nemac, Nives Dolšak

REZULTATI PROJEKTA

Znanstvene publikacije:

 

Konference in gostujoča predavanja:

 

Objave v medijih: 

 

Dogodki organizirani/soorganizirani s strani članov projekta:

 • Mednarodni transdisciplinarni simpozij Airy Encounters: Respiratory Philosophy and Sound Arts. Soorganizatorja: Znanstvano-raziskovalno središče Koper, Inštitut za filozofske študije, Slovenija in Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki, Finska. Helsinki, 6.–8. junij 2022. Program in povzetki.
 • Launch of the AquaMOOC. Gostiteljici: Reingard Spannring (Univerza v Innsbrucku, Pedagoška fakulteta, Avstrija ) in Shé Hawke (Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Mediteranski inštitut za okoljske študije, Slovenija), 8. April 2022. Spletna stran.
 • Breathable Cities, Breathable Communities. Spletna mednarodna delavnica v soorganizaciji Centre for Sustainability and Life Skills, Bennett University (Indija), Inštituta za filozofske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (Slovenija) in Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis (Slovenija), 8. aprila 2022.
 • Zgradimo nazaj bolje – bolj zeleno in odporno Evropo. Znanstveni in inovacijski panel v okviru humanističnih sekcij 9. mednarodne znanstvene konference “Za človeka gre 2021”, izveden 18. marca 2021, je predstavil integralni konceptualni okvir učenja za trajnostne prehode in Evropski zeleni dogovor ter njegovo uporabo pri celostnem delovanju za nizkoogljično in krožno družbo in gospodarstvo. Poleg vodij panela, dr. Darje Piciga iz pobude za Integralno zeleno Slovenijo in vodje projekta dr. Lenarta Škofa, so v panelu sodelovali še dr. Alexander Schieffer (Center Trans4m in Home for Humanity), dr. Nives Dolšak (Univerza v Seattlu, ZDA ter AMEU ECM – članica projekta), Cliona Howie (EIT Climate KIC – vodja celostnih inovacij za prehod v krožno gospodarstvo v okviru Evropske komisije) ter vodilni raziskovalci projekta ECO-SMART – dr. Alessandro Manzardo (Univerza v Padovi) z ekipo ter dr. Liliana Vižintin in dr. Suzana Škof z ZRS MIOS.
 • Listening and Polyphony: Echoes of Phenomenology, Ethics, and Environmental Studies. Mednarodni seminar za podiplomske študente, po spletu, 23. novembra 2021. Seminar so v okviru bilateralnega projekta Poslušanje in mnogozvočje: odmevi fenomenologije, etike in antropologije (BI-LV/20-22-006) organizirali ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije; Univerza v Latviji, Interdisciplinarni raziskovalni center akademske knjižnice; in AMEU, Institutum Studiorum Humanitatis.
 • Preživeti dobo antropocena: k elementarni pismenosti in interdisciplinarnim partnerstvom. Mednarodni interdisciplinarni simpozij, 24.–26. maj 2021 organizirali Inštitut za filozofske študije ZRS Koper, Slovenija; Mediteranski inštitute za okoljske študije, ZRS Koper, Slovenija; Department of Philosophy, University of Iceland, Iceland; University of Innsbruck, Institute for Educational Sciences, Austria; Alma Mater Europaea ECM, Slovenija.
 • “Zgradimo nazaj bolje – bolj zeleno in odporno Evropo” (https://submission.almamater.si/mobile/#s:81 ), znanstveni in inovacijski panel v okviru humanističnih sekcij 9. mednarodne znanstvene konference “Za človeka gre 2021”, izveden 18. marca 2021, je predstavil integralni konceptualni okvir učenja za trajnostne prehode in Evropski zeleni dogovor ter njegovo uporabo pri celostnem delovanju za nizkoogljično in krožno družbo in gospodarstvo. Poleg vodij panela, dr. Darje Piciga iz pobude za Integralno zeleno Slovenijo in vodje projekta dr. Lenarta Škofa, so v panelu sodelovali še dr. Alexander Schieffer (Center Trans4m in Home for Humanity), dr. Nives Dolšak (Univerza v Seattlu, ZDA ter AMEU ECM – članica projekta), Cliona Howie (EIT Climate KIC – vodja celostnih inovacij za prehod v krožno gospodarstvo v okviru Evropske komisije) ter vodilni raziskovalci projekta ECO-SMART – dr. Alessandro Manzardo (Univerza v Padovi) z ekipo ter dr. Liliana Vižintin in dr. Suzana Škof z ZRS MIOS.
 • “Človek človeku človek”, okrogla miza, organizirali Slovenska matica in Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 5. oktober 2020, http://slovenska-matica.si/events/clovek-cloveku-clovek-okrogla-miza-o-zdravju-clovecnosti-v-postkoronskem-casu/.
 • “1. Zeleni kamp”, mladinski tabor, organiziralo gibanje Zelenci, 24.–28. avgust 2020, https://www.zelenci.si/zeleni-kamp.
 • “Graditi regenerativno skupnost s celostnim ustvarjanjem znanja, ki vodi do družbenih inovacij – Afriško/zimbabvejska perspektiva”, javno predavanje, organiziralo Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 25. november 2019. https://arhiv.zrs-kp.si/index.php/event/javno-predavanje-dr-elizabeth-mamukwa-graditi-regenerativno-skupnost-s-celostnim-ustvarjanjem-znanja-ki-vodi-do-druzbenih-inovacij-afrisko-zimbabvejska-perspektiva/
 • Aqua App and Water Literacy Research Development, Univerza v Innsbrucku in Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 14.–18. julij 2020. Aqua app and water literacy research development (PDF)

 

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS