Dekompozicija tenziomiograma skeletne mišice in identifikacija kontraktilnih parametrov občutljivih na mišične prilagoditve

Evidenčna številka ARRS: L7-9421

Trajanje projekta: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za kineziološke raziskave

Intrinzične kontraktilne lastnosti skeletne mišice se meri z uporabo dinamometrov, ki se jih pritrdi distalno od osi sklepa, čeprav znanstveni dokazi že dolgo potrjujejo omejitve pri rabi dinamometrov za merjenje kontraktilnih lastnosti in s tem implicirajo na nizko kakovost interpretacije rezultatov. V 1980-ih so razvili alternativne pristope merjenja kontraktilnih lastnosti in so jih poimenovali po naravi uporabljenega senzorja, tako fono/zvokomiografija uporablja mikrofone za zajem mišičnega zvoka, vibromiografija uporablja merilnike pospeška in laserske žarke za zajem odebeljevanja in vibracije trebuha mišice. Vse te metode so stremele merjenju mišičnega krčenja direktno na trebuhu mišice in ne kot dinamometrija.

Slovenija je pri tem igrala pomembno vlogo in lansirala tenziomiografijo (TMG) kot eno izmed metod za zajem kontraktilnih lastnosti skeletnih mišic, ki meri odebelitev trebuha mišice med izometrično, električno izvabljeno kontrakcijo, na selektiven in neinvaziven način. Od prvega znanstvenega publiciranja metode v letu 1990, je bilo objavljenih že 107 člankov SCI in rast je eksponentna. TMG omogoča visoko razmerje signal/šum, visoko občutljivost in nerabo postopkov za postprocesiranje zajetih signalov. Takoj smo lahko dokazali visoko multivariatno povezanost med mišično sestavo in kontraktilnimi parametri izločenih iz odziva TMG.

Metoda TMG je znanstveno že kar sprejeta, vendar ji manjka temeljnih znanj o razumevanju zajetih signalov (mehanizmov), da se lahko kakovostneje interpretira rezultate. Tako obstaja kar nekaj odprtih vprašanj pri interpretaciji kontraktilnih parametrov TMG. Zato je glavni cilj projekta izvesti dekompozicijo odziva TMG na odzive posameznih fenotipov mišičnih vlaken in tako omogočiti razumevanje mehanizmov, ki vplivajo na obliko krivulje TMG in dodaten vpliv nekaterih faktorjev, kot so: mišična velikost in arhitektura, mišična sestava, količina vode v mišici, mehanika in geometrija mišičnih vlaken (presek, hitrost krčenja, sila, specifična sila), vezivno tkivo (tetive in kostameri), utrujenost/potenciacija, temperatura.

Najprej bomo morali nadgraditi specializiran laboratorij za zajem geometrije krčenja mišičnih vlaken (skrajševanje in odebeljevanje izoliranih vlaken), da bomo tako pridobili podatke o kontraktilnih lastnosti izoliranih vlaken, ki nam bodo služili kot vhod v model dekompozicije TMG. Model dekompozicije bomo nadgrajevali do željene natančnosti in še sprejemljive kompleksnosti z dodatnimi meritvami, ki bodo tudi vplivale signifikantno na rezultat dekompozicije. Model bomo validirali in ga uporabili v štirih študijah.

V študiji mišične utrujenosti bomo preverili dekompozicijo odzivov TMG za različne tipe utrujenosti in testirali občutljivost modela za klasifikacijo oz. vrednotenje prisotnosti utrujenosti različnih motoričnih enot. V študiji akutnih in kroničnih učinkov izbrane vadbe bomo to isto preverili na modelu ene vadbe in na modelu ponavljanja pliometrične vadbe 8 tednov. V študiji atrofije bomo preverili občutljivost TMG in dekompozicije na zaznavanje zgodnjih atrofičnih procesov, kar bi imelo izjemno klinično vrednost, vedoč, da je atrofija pri določenih populacijah le delno reverzibilna (to študijo bo sofinancirala Italijanska Vesoljska Agencija v 2019). V študiji sarkopenije bomo preverili tudi, če lahko na osnovi rezultatov modela dekompozicije klasificiramo preiskovance med stopnjami sarkopenije, kot to predlaga konsenz EU, vedoč, da tudi ta ni najboljši, saj znanstveniki ugotavljajo, da trenutno obstaja več metod klasifikacije sarkopenije in med njimi je skoraj nično ujemanje.

TMG dekompozicija je zagotovo nujno potrebna za nadaljnji razvoj metode in pravilno razumevanje rezultatov merjenja in s tem zagotavljanja visoke kakovosti interpretacije rezultatov. Žal jo lahko izvedemo le z uporabo invazivnih postopkov, kjer pa imamo partnerji projekta velike izkušnje, saj velik delež naših objav prihaja ravno iz področja obdelav mišičnih vzorcev.

Predviden potek projektnih aktivnosti

DS1: Management

DN1.1: Začetni sestanek projektne skupine

DN1.2: Pisanje vloge za etično komisijo (odvzem mišičnih vzorcev, študija atrofije, študija utrujenosti, študija potenciacije, študija sarkopenije)

DN1.3: Letni sestanek projektne skupine

DN1.4: Letni sestanek projektne skupine

DN1.5: Pisanje končnega poročila

 

DS2: Razvoj sistema za detekcijo dinamike geometrijskih sprememb krčenja vlakna (DS ni bil izvedena zaradi le 50 % so-financiranjem projekta)

 

DS3: Razvoj modela dekompozicije TMG

DN3.1: Oblikovanje podatkovne baze preiskovancev že zaključene študije PANGEA (TMG, arhitektura mišice, Youngov modul tetiv, arhitektura krčenja mišice, geometrija krčenja vlaken, analiza težkih verig miozina)

DN3.2: Izvedba inicialnih meritev veljavnostne študije atrofije (TMG, arhitektura mišice, Youngov modul tetiv, arhitektura krčenja mišice, geometrija krčenja vlaken, analiza težkih verig miozina)

DN3.3: Izvedba meritev ortopedskih pacientov (TMG, arhitektura mišice, Youngov modul tetiv, arhitektura krčenja mišice, geometrija krčenja vlaken, analiza težkih verig miozina)

DN3.4: Naključna razdelitev vzorca na dve polovici in izgradnja modela upoštevajoč vse rezultate

DN3.5: Testiranje stabilnosti modela z vključevanjem/izključevanjem posameznih sklopov meritev

DN3.6: Križna validacija dekompozicije

DN3.7: Nadgradnje modela, če potrebno in ponovno križna validacija

DN3.8: Izgradnja končnega modela za vsako mišico upoštevajoč vse vzorce

 

DS4: Veljavnostna študija mišične atrofije

DN4.1: Odvzem mišičnih biopsij pred pričetkom študije

DN4.2: Izvedba študije 14-dnevnega ležanja in 14-dnevne rehabilitacije

DN4.3: Analiza rezultatov dekompozicije za mišici VL in BF

DN4.4: Analiza rezultatov in pisanje poročila študije atrofije

 

DS5: Veljavnostna študija mišičnega utrujanja

DN5.1: Izvedba 3 protokolov utrujenosti

DN5.2: Analiza rezultatov dekompozicije za mišico VL

DN5.3: Analiza rezultatov in pisanje poročila

 

DS6: Veljavnostna študija post-aktivacijske potenciacije in vpliva športne vadbe

DN6.1: Izvedba študija post-aktivacijske potenciacije

DN6.2: Analiza rezultatov dekompozicije za mišico VL

DN6.3: Analiza rezultatov in pisanje poročila adaptacije post-aktivacijske potenciacije

DN6.4: Izvedba študije adaptacije na 8-tedensko pliometrično vadbo

DN6.5: Analiza rezultatov dekompozicije za mišici VL in BF

DN6.6: Analiza rezultatov in pisanje poročila adaptacije na pliometrično vadbo

 

DS7: Veljavnostna študija sarkopenije

DN7.1: Izvedba meritev sedentarnih in nešportnikov

DN7.2: Izvedba meritev aerobnih in anaerobnih športnikov

DN7.3: Analiza rezultatov dekompozicije za mišici VL in BF, glede na šport in sarkopeničnost

DN7.4: Analiza rezultatov in pisanje poročila študije sarkopenije

 

DS8: Diseminacija

DN8.1: Znanstveni sestanek

DN8.2: Oblikovanje svoje sekcije na kongresu Advances in skeletal muscle function assessment

DN8.3: Znanstveni sestanek

DN8.4: Zagovori zaključnih nalog študentov iz podatkov projekta (predvidoma: 3 doktorati, 3 magisteriji in diplome)

DN8.5: Objava prispevkov SCI in predstavitev na več znanstvenih konferencah

DN8.6: Pisanje knjige o Tenziomiografiji (DN ni bila izvedena zaradi le 50 % so-financiranjem projekta)

Vodja projekta

dr. Boštjan Šimunič, znanstveni svetnik (ZRS Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, šifra raziskovalca 21102)

Partnerske ustanove in sodelavci projekta

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave

Dr. Katja Koren (šifra raziskovalke 33307)

Dr. Uroš Marušič (šifra raziskovalca 34516)

Dr. Cecil J. W. Meulenberg (šifra raziskovalca 31305)

Dr. Armin Paravlić (šifra raziskovalca 38248)

Dr. Rado Pišot (šifra raziskovalca 11612)

Dr. Carlo Reggiani (šifra raziskovalca 50897)

Dr. Marco Vincenzo Narici (šifra raziskovalca 38863)

Patricia Kompara (šifra tehnične sodelavke 23936)

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Dr. Aleš Holobar (šifra raziskovalca 21301)

Dr. Matjaž Divjak (šifra raziskovalca 21537)

Dr. Peter Kokol (šifra raziskovalca 03782)

Jernej Kranjec (šifra raziskovalca 39011)

Dr. Uroš Mlakar (šifra raziskovalca 36506)

Dr. Milan Zorman (šifra raziskovalca 17876)

Objave

D’AMURI, Andrea, SANZ, Juana Maria, LAZZER, Stefano, PIŠOT, RadoŠIMUNIČ, Boštjan, BIOLO, Gianni, ZULIANI, Giovanni, GASPARINI, Mladen, NARICI, Marco Vincenzo, GRASSI, Bruno, REGGIANI, Carlo, DALLA NORA, Edoardo, PASSARO, Angelina. Irisin attenuates muscle impairment during bed rest through muscle-adipose tissue crosstalk. Biology, ISSN 2079-7737, 2022, vol. 11, iss. 7, str. 1-14, ilustr. https://doi.org/10.3390/biology11070999, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15265, doi: 10.3390/biology11070999. [COBISS.SI-ID 114611459], [JCRSNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 38.42, št. avtorjev: 4/13

DIVJAK, Matjaž, SEDEJ, Gašper, MURKS, Nina, GERŽEVIČ, Mitja, MARUŠIČ, UrošPIŠOT, RadoŠIMUNIČ, BoštjanHOLOBAR, Aleš. Inter-person differences in isometric coactivations of triceps surae and tibialis anterior decrease in young, but not in older adults after 14 days of bed rest. Frontiers in physiology, ISSN 1664-042X, Published: 28 January 2022, 14 str., ilustr., doi: 10.3389/fphys.2021.809243. [COBISS.SI-ID 95552515], [JCRSNIPWoS do 9. 3. 2022: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 26. 2. 2022: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 68.92, št. avtorjev: 5/8

BALDASSARRE, Giovanni, ZUCCARELLI, Lucrezia, MANFERDELLI, Giorgio, MANFREDINI, V., MARZORATI, Mauro, PILOTTO, Andrea, PORCELLI, Simone, RASICA, L., ŠIMUNIČ, BoštjanPIŠOT, RadoNARICI, Marco Vincenzo, GRASSI, Bruno. Decrease in work rate in order to keep a constant heart rate : biomarker of exercise intolerance following a 10-day bed rest. Journal of applied physiology, ISSN 1522-1601. [Online ed.], Jun. 2022, vol. 132, iss. 6, str. 1569-1579, ilustr. https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/japplphysiol.00052.2022, doi: 10.1152/japplphysiol.00052.2022. [COBISS.SI-ID 112213763], [JCRSNIPWoS do 4. 7. 2022: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 8. 7. 2022: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 25.72, št. avtorjev: 3/12

FRANCHI, Martino V., SARTO, Fabio, ŠIMUNIČ, BoštjanPIŠOT, RadoNARICI, Marco Vincenzo. Early changes of hamstrings morphology and contractile properties during 10 days of complete inactivity. Medicine & science in sports & exercise, ISSN 1530-0315, 2022, vol. [ahead of print], iss. [ahead of print], str. [ehead of print], ilustr. https://journals.lww.com/acsm-msse/Abstract/9900/Early_Changes_of_Hamstrings_Morphology_and.10.aspx, doi: 10.1249/MSS.0000000000002922. [COBISS.SI-ID 112180739], [JCRSNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 74.38, št. avtorjev: 3/5

MONTI, Elena, TONIOLO, Luana, MARCUCCI, Lorenzo, BONDÌ, Michela, MARTELLATO, Ivan, ŠIMUNIČ, Boštjan, TONINELLO, Paolo, FRANCHI, Martino V., NARICI, Marco VincenzoREGGIANI, Carlo. Are muscle fibres of body builders intrinsically weaker? : a comparison with single fibres of aged-matched controls. Acta physiologica, ISSN 1748-1716. [Online ed.], Feb. 2021, vol. 231, iss. 2, str. 1-20, ilustr. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apha.13557, doi: 10.1111/apha.13557. [COBISS.SI-ID 31384579], [JCRSNIPWoS do 27. 2. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.20, Scopus do 2. 4. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 40.85, št. avtorjev: 3/10

NARICI, Marco Vincenzo, MCPHEE, Jamie, CONTE, Maria, FRANCHI, Martino V., MITCHELL, William K., TAGLIAFERRI, Sara, MONTI, Elena, MARCOLIN, Giuseppe, ATHERTON, Philip J., SMITH, Kenneth, et al. Age-related alterations in muscle architecture are a signature of sarcopenia : the ultrasound sarcopenia index. Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, ISSN 2190-6009, Aug. 2021, vol. 12, iss. 4, str. 973-982, ilustr. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcsm.12720, doi: 10.1002/jcsm.12720. [COBISS.SI-ID 93271043], [JCRSNIPWoS do 12. 7. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.34, Scopus do 15. 7. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.60]
kategorija: 1A1 (Z, A”, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 16.91, št. avtorjev: 1/15

FABIANI, Ester, HERC, Mladen, ŠIMUNIČ, Boštjan, BRIX, Bianca, LÖFFLER, Kerstin, WEIDINGER, Lisa, ZIEGL, Andreas, KASTNER, Peter, KAPEL, Alen, GOSWAMI, Nandu. Correlation between timed up and go test and skeletal muscle tensiomyography in female nursing home residents. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions, ISSN 1108-7161, jun. 2021, vol. 21, no. 2, str. 247-254, ilustr. http://www.ismni.org/jmni/pdf/84/jmni_21_247.pdf. [COBISS.SI-ID 53256707], [JCRSNIP]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 5.95, št. avtorjev: 1/10

MONTI, Elena, REGGIANI, Carlo, FRANCHI, Martino V., TONIOLO, Luana, SANDRI, Marco, ARMANI, Andrea, ZAMPIERI, Sandra, ŠIMUNIČ, BoštjanPIŠOT, RadoNARICI, Marco Vincenzo, et al. Neuromuscular junction instability and altered intracellular calcium handling as early determinants of force loss during unloading in humans. The journal of physiology, ISSN 1469-7793. [Online ed.], Jun. 2021, vol. 599, iss. 12, str. 3037-3061, ilustr. https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/JP281365, doi: 10.1113/JP281365. [COBISS.SI-ID 64735747], [JCRSNIPWoS do 15. 7. 2022: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.90, Scopus do 11. 7. 2022: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 14, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.55]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 39.14, št. avtorjev: 4/17

ZUCCARELLI, Lucrezia, BALDASSARRE, Giovanni, MAGNESA, Benedetta, DEGANO, Cristina, COMELLI, Marina, GASPARINI, Mladen, MANFERDELLI, Giorgio, ŠIMUNIČ, BoštjanPIŠOT, RadoNARICI, Marco Vincenzo, et al. Peripheral impairments of oxidative metabolism after a 10-day bed rest are upstream of mitochondrial respiration. The journal of physiology, ISSN 1469-7793. [Online ed.], 2021, vol. 599, iss. 21, str. 4813-4829, ilustr. https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1113/JP281800, doi: 10.1113/JP281800. [COBISS.SI-ID 80230659], [JCRSNIPWoS do 18. 7. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 11. 7. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 29.99, št. avtorjev: 3/16

SARTO, Fabio, MONTI, Elena, ŠIMUNIČ, BoštjanPIŠOT, RadoNARICI, Marco Vincenzo, FRANCHI, Martino V. Changes in biceps femoris long head fascicle length after 10-d bed rest assessed with different ultrasound methods. Medicine and science in sports and exercise, ISSN 0195-9131, Jul. 2021, vol. 53, iss. 7, str. 1529-1536, ilustr. https://journals.lww.com/acsm-msse/Abstract/2021/07000/Changes_in_Biceps_Femoris_Long_Head_Fascicle.23.aspx, doi: 10.1249/MSS.0000000000002614. [COBISS.SI-ID 67208963], [JCRSNIPWoS do 11. 4. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 18. 7. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.50]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 61.99, št. avtorjev: 3/6

ZIEGL, Andreas, HAYN, Dieter, KASTNER, Peter, FABIANI, Ester, ŠIMUNIČ, Boštjan, LÖFFLER, Kerstin, WEIDINGER, Lisa, BRIX, Bianca, GOSWAMI, Nandu, SCHREIER, Günter. Quantification of the link between timed up-and-go test subtasks and contractile muscle properties. Sensors, ISSN 1424-8220, Oct. 2021, vol. 21, iss. 19, str. 1-12, ilustr. https://www.mdpi.com/1424-8220/21/19/6539, doi: 10.3390/s21196539. [COBISS.SI-ID 80043267], [JCRSNIPWoS do 30. 10. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 12. 10. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 10.12, št. avtorjev: 1/10

SARTO, F., FRANCHI, Martino V., RIGON, P. A., GRIGOLETTO, Davide, ZOFFOLI, L., ZANUSO, S., NARICI, Marco Vincenzo. Muscle activation during leg-press exercise with or without eccentric overload. European journal of applied physiology, ISSN 1439-6327. [Online izd.], Jul. 2020, vol. 120, iss. 7, str. 1651-1656, ilustr. https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-020-04394-6, doi: 10.1007/s00421-020-04394-6. [COBISS.SI-ID 51030275], [JCRSNIPWoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.29, Scopus do 16. 6. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.29]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 12.1, št. avtorjev: 1/7

PAVAN, Piero G., MONTI, Elena, BONDÌ, Michela, FAN, Chenglei, STECCO, Carla, NARICI, Marco VincenzoREGGIANI, Carlo, MARCUCCI, Lorenzo. Alterations of extracellular matrix mechanical properties contribute to age-related functional impairment of human skeletal muscles. International journal of molecular sciences, ISSN 1422-0067, Jun. 2020, vol. 21, iss. 11, str. 1-14, ilustr. https://www.mdpi.com/1422-0067/21/11/3992, doi: 10.3390/ijms21113992. [COBISS.SI-ID 26251779], [JCRSNIPWoS do 30. 3. 2022: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 21, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.25, Scopus do 11. 7. 2022: št. citatov (TC): 24, čistih citatov (CI): 24, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 26.83, št. avtorjev: 2/8

GUMPENBERGER, Matthias, WESSNER, Barbara, GRAF, Alexandra, NARICI, Marco Vincenzo, FINK, Christian, BRAUN, Sepp, HOSER, Christian, BLAZEVICH, Anthony, CSAPO, Robert. Remodeling the skeletal muscle extracellular matrix in older age : effects of acute exercise stimuli on gene expression. International journal of molecular sciences, ISSN 1422-0067, Oct. 2020, vol. 21, iss. 19, str. 1-16, ilustr. https://www.mdpi.com/1422-0067/21/19/7089, doi: 10.3390/ijms21197089. [COBISS.SI-ID 51083779], [JCRSNIPWoS do 23. 4. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.44, Scopus do 23. 3. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.44]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 11.92, št. avtorjev: 1/9

 PARAVLIĆ, ArminPIŠOT, RadoŠIMUNIČ, Boštjan. Muscle-specific changes of lower extremities in the early period after total knee arthroplasty : Insight from tensiomyography. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions, ISSN 1108-7161, Sep. 2020, vol. 20, no. 3, str. 390-397, ilustr. http://www.ismni.org/jmni/pdf/81/jmni_20_390.pdf. [COBISS.SI-ID 33812739], [JCRSNIPWoS do 28. 6. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 28. 6. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 59.53, št. avtorjev: 3/3

MESSA, Guy A. M., PIASECKI, Mathew, RITTWEGER, Joern, MCPHEE, Jamie, KOLTAI, Erika, RADAK, Zsolt, ŠIMUNIČ, Boštjan, HEINONEN, Ari, SUOMINEN, Harri, KORHONEN, Marko T., DEGENS, Hans. Absence of an aging-related increase in fibre type grouping in athletes and non-athletes. Scandinavian journal of medicine & science in sports, ISSN 1600-0838, Nov. 2020, vol. 30, iss. 11, str. 2057-2069, ilustr. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sms.13778, doi: 10.1111/sms.13778. [COBISS.SI-ID 26434563], [JCRSNIPWoS do 6. 5. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.58, Scopus do 10. 5. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 10, št. avtorjev: 1/11

ZUBAC, Damir, ŠIMUNIČ, Boštjan, STELLA, Alex B., MORRISON, Shawnda A. Neuromuscular performance after rapid weight loss in Olympic-style boxers. European journal of sport science, ISSN 1746-1391, 2019, online first, str. 1-25, ilustr. https://doi.org/10.1080/17461391.2019.1695954, doi: 10.1080/17461391.2019.1695954. [COBISS.SI-ID 2610387], [JCRSNIPWoS do 26. 5. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 8. 5. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 24.79, št. avtorjev: ¼

FRANCHI, Martino V., MONTI, Elena, CARTER, Austin, QUINLAN, Jonathan I., HERROD, Philip J. J., REEVES, Neil D., NARICI, Marco Vincenzo. Bouncing Back! : Counteracting muscle aging with plyometric muscle loading. Frontiers in physiology, ISSN 1664-042X, mar. 2019, vol. 10, art. 178, str. 1-11, ilustr. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00178, doi: 10.3389/fphys.2019.00178. [COBISS.SI-ID 2590163], [JCRSNIPWoS do 11. 7. 2022: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.71, Scopus do 5. 7. 2022: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.86]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 14.54, št. avtorjev: 1/7

ŠIMUNIČ, BoštjanKOREN, Katja, RITTWEGER, Joern, LAZZER, Stefano, REGGIANI, Carlo, REJC, Enrico, PIŠOT, RadoNARICI, Marco Vincenzo, DEGENS, Hans. Tensiomyography detects early hallmarks of bed-rest-induced atrophy before changes in muscle architecture. Journal of applied physiology, ISSN 8750-7587, 2019, vol. 126, iss. 4, str. 815-822, tabele, graf. prikazi. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00880.2018, doi: 10.1152/japplphysiol.00880.2018. [COBISS.SI-ID 2534355], [JCRSNIPWoS do 30. 6. 2022: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.33, Scopus do 16. 7. 2022: št. citatov (TC): 25, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 10.00]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 58.97, št. avtorjev: 5/9

ŠIMUNIČ, Boštjan. Two-dimensional spatial error distribution of key tensiomyographic parameters. Journal of biomechanics, ISSN 0021-9290. [Print ed.], 2019, vol. 92, str. 92-97, ilustr. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2019.05.035, doi: 10.1016/j.jbiomech.2019.05.035. [COBISS.SI-ID 2567123], [JCRSNIPWoS do 21. 2. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00, Scopus do 13. 2. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 78.66, št. avtorjev: 1/1

ZUBAC, Damir, PARAVLIĆ, ArminKOREN, Katja, URZI, Felicita, ŠIMUNIČ, Boštjan. Plyometric exercise improves jumping performance and skeletal muscle contractile properties in seniors. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions, ISSN 1108-7161, 2019, vol. 19, no. 1, str. 38-49, graf. prikazi, tabele. http://www.ismni.org/jmni/pdf/75/jmni_19_038.pdf. [COBISS.SI-ID 2536915], [JCRSNIPWoS do 30. 6. 2022: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.20, Scopus do 3. 7. 2022: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.80]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 35.95, št. avtorjev: 3/5

ŠIMUNIČ, BoštjanPIŠOT, Rado, RITTWEGER, Joern, DEGENS, Hans. Age-related slowing of contractile properties differs between power-, endurance- and non-athletes : a tensiomyographic assessment. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, ISSN 1079-5006, 2018, vol. 73, no. 12, str. 1602-1608, ilustr. https://doi.org/10.1093/gerona/gly069, doi: 10.1093/gerona/gly069. [COBISS.SI-ID 1540255172], [JCRSNIPWoS do 13. 11. 2021: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00, Scopus do 30. 6. 2022: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.50]
kategorija: 1A1 (Z, A”, A’, A1/2); uvrstitev: SSCI, SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 85, št. avtorjev: 2/4

DI GIROLAMO, Filippo Giorgio, FIOTTI, Nicola, MILANOVIĆ, Zoran, SITULIN, Roberta, MEARELLI, Filippo, VINCI, Pierandrea, ŠIMUNIČ, BoštjanPIŠOT, RadoNARICI, Marco Vincenzo, BIOLO, Gianni. The aging muscle in experimental bed rest : a systematic review and meta-analysis. Frontiers in nutrition, ISSN 2296-861X, Aug. 2021, vol. 8, art. 633987, str. 1-13, ilustr. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2021.633987/full, doi: 10.3389/fnut.2021.633987. [COBISS.SI-ID 73958403], [JCRSNIPWoS do 14. 3. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 30. 5. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.30]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 33.1, št. avtorjev: 3/10

MARUŠIČ, UrošNARICI, Marco VincenzoŠIMUNIČ, BoštjanPIŠOT, Rado, RITZMANN, Ramona. Nonuniform loss of muscle strength and atrophy during bed rest : a systematic review. Journal of applied physiology, ISSN 1522-1601. [Online ed.], Jul. 2021, vol. 131, iss. 1, str. 194-206, ilustr. https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/japplphysiol.00363.2020, doi: 10.1152/japplphysiol.00013.2021. [COBISS.SI-ID 55379715], [JCRSNIPWoS do 23. 6. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 23. 6. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 74.01, št. avtorjev: 4/5

FRANCHI, Martino V., RAITERI, Brent J., LONGO, Stefano, SINHA, Shantanu, NARICI, Marco Vincenzo, CSAPO, Robert. Muscle architecture assessment : strengths, shortcomings and new frontiers of in vivo imaging techniques. Ultrasound in Medicine & Biology, ISSN 0301-5629. [Print ed.], 2018, vol. 44, iss. 12, str. 2492-2504, ilustr. https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2018.07.010, doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2018.07.010. [COBISS.SI-ID 2542547], [JCRSNIPWoS do 11. 7. 2022: št. citatov (TC): 51, čistih citatov (CI): 46, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.67, Scopus do 9. 6. 2022: št. citatov (TC): 51, čistih citatov (CI): 46, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.67]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 15.52, št. avtorjev: 1/6