Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti

Evidenčna številka ARRS: P6-0279
Trajanje projekta: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2025

 

Raziskovalni program raziskuje kompleksnost problematike mejnih področij v dobi tveganja in ranljivosti z uporabo kombiniranih in koordiniranih meddisciplinarnih in interdisciplinarnih pristopov s strani mednarodno priznanih skupin raziskovalcev s področja humanistike (filozofija) in družboslovja (sociologija). Študije v tem programu se osredotočajo na mejne prostore, ki vznikajo znotraj vsake kulturne in družbene sfere, z njihovim inherentnim tveganjem in ranljivostjo, ki je zanimiva za analizo s filozofskega, sociološkega ter zlasti širokega humanističnega zornega kota. Sodobni čas izkazuje veliko potrebo po poglobljenih študijah sodobnih fenomenov, ki so povezani s tveganji v okviru družbenih in političnih kontekstov in ranljivostjo do človeškega telesa in identitet, ki so vsa prisotna in zaznana v naši družbi ter v skupnosti, katere del smo. Osrednja tema in cilji projekta so: preiskava mejnih področij in meja, ki oblikujejo naša življenja v letih negotovosti; študije elementov družbe tveganja z migracijami, zlasti vezano na ranljivost teles in identitet otrok in manjšin, žensk, migrantov, verskih manjšin itd.; študije kulturnih in družbenih mejnih in kontaktnih področij v luči medkulturnega in medverskega dialoga; ter nenazadnje, vzpostavljanje miru in študije etike in politike gostoljubja ter družbenega sobivanja, povezane tudi s prihodnjo vlogo religije v Evropi. Znotraj tega programa podajamo tudi izvirni nastavek in analizo koncepta skrbstvene demokracije z ozirom na omenjena področja ranljivosti in tveganj, ter predlagamo nov pogled na družbeno in politično sobivanje v Evropi in Mediteranu.

 

Vodja programa

Dr. Lenart Škof, ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije, vodja programa in koordinator filozofske skupine

Dr. Mateja Sedmak, ZRS Koper, Inštitut za družboslovne študije, koordinatorica sociološke skupine

Sodelavci programa

Filozofska skupina:

Dr. Nadja Furlan Štante (1.1.2020 – 31.12.2021)

Dr. Gorazd Andrejč (1.1.2020 – 31.12.2021)

Dr. Carool Kersten

Dr. Aleš Erjavec

Dr. Maja Bjelica

Dr. Gašper Pirc (1.4.2022 – )

Sociološka skupina:

Mag. Zorana Medarić

Dr. Barbara Gornik

Dr. Blaž Lenarčič (1.1.2020 – 31.12.2021)

Lucija Dežan

REZULTATI PROJEKTA

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS

Znanstvene publikacije

2022

2021

2020

 

Konference, vabljena predavanja

2022

2021

Organizirani dogodki

Program konference in zbornik povzetkov

Drugo

2022

2021